- Reklama -

Przetarg na zakup oleju opałowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” w Biłgoraju ogłasza przetarg

na zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w Goraju Rynek 600-lecia 2 i przy ul. Frampolska 27 na sezon grzewczy 2020/2021 i 2021/2022.
Przewidywana ilość ok. 35 000 l na sezon grzewczy. Dostawy jednorazowe ok. 8 000-12 000 l. Do każdej dostawy winno być załączone świadectwo jakości. Prosimy podać cenę, tj. cena powinna zawierać – cenę brutto PKN ORLEN z dnia dostawy plus narzut brutto zastosowany dla Spółdzielni w przeliczeniu na 1 l, termin realizacji zamówienia oraz sposób zapłaty (nie przewidujemy przedpłat).
W przypadku zainteresowania przetargiem prosimy o wpłatę wadium w wysokości 3000 zł na konto w BS Biłgoraj nr 53 9602 0007 0000 0257 2000 0001 do dnia 11.08.2020 r.  Zwrot wadium dla oferentów nie wybranych w przetargu następuje niezwłocznie po wyborze wykonawcy w terminie max do 5 dni od daty wyboru wykonawcy. W przypadku rezygnacji wybranego wykonawcy z wykonywania prac będących przedmiotem postępowania przetargowego wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.
Po podpisaniu umowy z wykonawcą 50% kwoty wadium zostaje zwrócone wykonawcy na wskazane przez niego konto w terminie 5 dni od daty podpisania. Pozostała kwota zostaje na rachunku Spółdzielni jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaje zwrócona z chwilą wykonania umowy.

Do oferty należy dołączyć pod rygorem nieważności oferty:
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac.
Oświadczenia o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
Referencje
Wykaz wykonywanych robót.
Oświadczenia, że w stosunku do Państwa firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub nie ogłoszono upadłości.
Oświadczenie, że nie ma prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Kserokopię wpłaty wadium.
Oświadczenie RODO (zgodnie z załącznikiem).

- Reklama -

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w terminie do 12.08.2020 r. do godz. 12.00 (decyduje termin wpływu do Spółdzielni) w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni z adnotacją „Oferta na dostawę oleju opałowego”. Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2020 r. o godz. 12.15 w biurze Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Red. 

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.