- Reklama -

- Reklama -

Zarząd SM „Łada” reaguje na cenę ciepła (film)

Z dniem 1 stycznia 2022 r. cena za ogrzewanie mieszkań energią pochodzącą z kotłów gazowych wzrosła nawet o ponad 50%. Spowodowane jest to wzrostem kosztu zakupu gazu. Na te drastyczne zmiany, które dotkną mieszkańców, nie pozostał obojętny Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada" w Biłgoraju. Wystosował więc w tej sprawie petycję do Rafała Gawina, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Czy coś wskóra? Przekonamy się za jakiś czas.

- Reklama -

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łada” administruje ok. 3 tys. lokali mieszkalnych oraz ok. 100 lokali użytkowych w Biłgoraju oraz trzech innych miejscowościach: Goraju, Józefowie i Tarnogrodzie. Problem wyższych cen ogrzewania z czasem dotknie wszystkich członków spółdzielni, jednak teraz w najgorszej sytuacji są ci, którzy ogrzewają mieszkania energią pochodzącą z kotłów gazowych.

Chcemy jak najmniej obciążać naszych mieszkańców, dlatego nie podnosimy stawki za ciepło z sieci miejskiej węglowej, pomimo tego że w minionym roku zdrożało dwa razy. Na ten moment skumulowało się już to do 12%. Jednak, pomimo że rosną wszystkie koszty: energia oraz minimalna płaca, na razie nie podnosimy kosztów eksploatacji, czyli tzw. czynszów, staramy się ciąć koszty maksymalnie, aby nie obciążać spółdzielców – mówi Aleksander Bełżek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Łada” w Biłgoraju. – Przy ogrzewaniu wzrost stawek jest znaczący, niektóre np. przy Placu Wolności, Targowej czy części ul. Nadstawnej w Biłgoraju podwyżki nie da się uniknąć. Niepokoi nas ta sytuacja, dlaczego mieszkańcy zasilani z sieci gazowej mają być pokrzywdzeni i więcej płacić w stosunku do innych. Nie zgadzamy się z tym. Emerytowi, mieszkającemu samotnie, z jednej emerytury ciężko będzie opłacić wszystkie rachunki i podwyższony koszt ogrzewania. Wystosowaliśmy więc petycję do Urzędu Regulacji Energetyki i czekamy na odpowiedź – dodał prezes Bełżek.Największy jednak problem pozostanie w Tarnogrodzie, ponieważ lokale użytkowe, jakie posiada spółdzielnia, administruje lokalny PGK, więc stosuje tam ceny i stawki gazu wolnorynkowe. W Biłgoraju na szczęście większość lokali użytkowych zasilana jest z kotłowni węglowych lub mamy własne kotłownie gazowe. Jako spółdzielnia mamy korzystną umowę na gaz podpisaną na dwa lata i ona nadal obowiązuje, więc nasi mieszkańcy nie odczują aż takich podwyżek – wyjaśnił.

Treść petycji, jaką wystosował zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Łada w Biłgoraju:

Działając na podstawie art. 2 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach składamy niniejszą petycję w interesie publicznym członków spółdzielni i innych mieszkańców zasobów miasta Biłgoraja, wnosząc o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do powtórnego przeanalizowania i zmiany treści decyzji z dnia 2 grudnia 2021 r., zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła w części dotyczącej stawek opłat dla źródeł ciepła K2,K3,K4 – Grupa C, tj. dla kotłowni gazowych Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 438/21 z 2 grudnia 2021 roku, która zacznie obowiązywać od 1.01.2022 r.

Wymieniona decyzja została wydana w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego przed ww. organem pod sygnaturą OLB.4210.39.2021.MSz2.

W ramach uzasadnienia niniejszej petycji pragniemy wskazać, iż zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, wydając decyzję w przedmiocie zatwierdzenia taryfy Prezes URE ma obwiązek zweryfikować zgodność złożonego wniosku z wymogami zawartymi w art. 44-46 ustawy.

- Reklama -

Zatwierdzana taryfa ma m.in. zapewnić ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. URE w procesie wydawania decyzji winien brać pod uwagę zależność, aby przy zmianach cen uzasadnione prawa wszystkich grup, w tym odbiorców docelowych były przestrzegane.

Analizując przebieg procesu, zatwierdzania taryfy w niniejszej sprawie powyższe wymogi wydają się nie być spełnione. Prezes URE w rozmowie z „Rzeczpospolitą” z dn. 19.07.2021 r. stwierdził wyraźnie: – Chciałbym jasno i stanowczo zaznaczyć, że nie możemy przenosić na odbiorców kosztów odzwierciedlających wyłącznie te najdroższe źródła energii.

Ceny ciepła będą rosły, ale z przyczyn takich jak ceny prądu – ciepłownie są oparte przede wszystkim na paliwie węglowym. Jak zaznaczył organ regulacji energetyki, „sprawiedliwość społeczna wymaga odzwierciedlenia w rachunku jakiegoś salda dostępnych źródeł wytwórczych”.

Mając na uwadze przywołane normy prawne, zawarte w ustawie Prawo energetyczne oraz kierunki działania Prezesa URE, zauważamy niezgodność zatwierdzonej taryfy z chronionymi wartościami.

W związku z tym prosimy jeszcze raz o powtórne przeanalizowanie taryfy objętej wnioskiem przedsiębiorstwa w części dotyczącej zmiany taryf dla kotłowni gazowych – Grupy C i dokonanie zmian w zatwierdzonych stawkach cen energii cieplnej. W ocenie autorów petycji pozwoli to m.in. na to, by Urząd Regulacji Energetyki cieszył się nadal zaufaniem społecznym i szacunkiem.

Pragniemy bowiem podkreślić, iż wzrost cen energii cieplnej na poziomie 56% w stosunku do poprzednich stawek cen ciepła, które URE zatwierdziło w dniu 21.06.2021 r. dla Biłgorajskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Biłgoraju, jest według nas niewspółmierny do wskaźników kształtujących ceny ciepła, tj. wskaźnika inflacji, zmiany poziomu najniższego wynagrodzenia. Wzrost ten jest niedopuszczalny w świetle kryteriów przewidzianych ustawą Prawo energetyczne i całkowicie nieobiektywny w perspektywie realistów rynkowych. Podkreślenia wymaga, iż cena energii cieplnej stanowi największy składnik kosztów ciepła sieciowego ponoszonych przez odbiorców. Przy skali wzrostu kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania, wynikających z zatwierdzonej taryfy, należy zauważyć, że oszczędności w zużyciu energii cieplnej, uzyskane w związku z poniesionymi nakładami finansowymi uzyskanymi z różnych programów przeznaczonych na termomodernizację budynków i modernizację systemów ciepłowniczych, pochłonięte zostaną w całości przez podwyżki cen wprowadzone przez producenta ciepła. Stopień inflacji jak i pośrednio wyższy wzrost cen paliw kopalnych, energii elektrycznej nie uzasadniają tak dużego obciążenia budżetów odbiorców ciepła.

W związku z powyższym stoimy na stanowisku, że nasza i Państwa rola nie może być ograniczona do biernego „sponsorowania” producenta ciepła. Działając w interesie naszych mieszkańców, korzystających z ogrzewania z kotłowni gazowych Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o., powołując się na dyspozycje art. 154, 155 oraz 163 k.p.a., wnosimy jak na wstępie. Nie chcemy, by w XXI wieku kaloryfer w lokalu kojarzył się mieszkańcom z dużym wydatkiem, w efekcie czego może stać się ponurym elementem ozdobnym mieszkania.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.