- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Górny

- Reklama -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POTOK GÓRNY, TERENU W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LIPINY DOLNE ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W ZMIANY PLANU

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r., poz. 503, ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Potok Górny Nr XXV/168/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne

Wójt Gminy Potok Górny zawiadamia

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 17, telefonicznie pod numerem: 84 6852500 wew. 39 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej:

sekretariat@potokgorny.com.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 38 od godz. 10.00 do godz. 12.00 lub za pośrednictwem połączeń internetowych /online// telefoniczne.

- Reklama -

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi odnośnie ww dokumentacji w formie pisemnej do Wójt Gminy Potok Górny na adres Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny z dopiskiem ,,zmiana planu”, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 31 maja 2023 r. do dnia 5 lipca 2023 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235),

  • za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 maja 2023 r. do 5 lipca 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 17, telefonicznie pod numerem: 84 6852500 wew. 39 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej:

sekretariat@potokgorny.com.pl.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 31 maja 2023 r. do 5 lipca 2023 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny

Uwagi i wnioski złożone po 5 lipca 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Potok Górny z siedzibą Urzędu Gminy Potok Górny Potok Górny 116 23 – 423 Potok Górny i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Potok Górny Potok Górny 116 23 – 423 Potok Górny.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail:  iod.@potokgorny.com.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.