- Reklama -

- Reklama -

1500 zł na komputer dla dziecka rolników

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość tej pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

- Reklama -

Pomoc przysługuje rodzinie, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Warunkiem jest również prowadzenie przez co najmniej jedno z rodziców/opiekunów gospodarstwa rolnego oraz co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jest również kryterium dochodowe, tj. łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1200 zł miesięcznie. 

Do pomocy tej kwalifikuje się rodzina, która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy, złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej ARMiR, tam też znajduje się instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. 

- Reklama -

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

– kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.,

– kopie zeznań podatkowych za 2019 r.,

– kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Uwaga! Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź