- Reklama -

- Reklama -

Las będzie zagospodarowany

Obecnie trwa procedura sporządzania planów urządzenia lasu dla Aleksandrowa, Księżpola i Łukowej. Dla tych gmin upłynął 10-letni okres obowiązywania planów. Przewidywany termin zatwierdzenia dokumentów przypada na drugą połowę czerwca lub początek lipca bieżącego roku.

Zgodnie z ustawą o lasach, gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa prowadzi się na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasu. Są to dokumenty opisujące las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz określające zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do wycięcia, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu).

Plany urządzenia lasu to dokumenty planistyczne sporządzane dla kompleksów leśnych położonych w poszczególnych gminach i obrębach ewidencyjnych, na podstawie których właściciele lasów prywatnych mogą pozyskiwać legalnie drewno z lasu. Sporządzane są na okres 10 lat, a nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Oznacza to, że w ramach swoich zadań zleca wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz w oparciu o art. 22 ust. 5 nadzoruje wykonanie zatwierdzonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Część gmin powiatu biłgorajskiego posiada aktualnie obowiązujące plany urządzenia lasu sporządzone na okres 10 lat. Obecnie trwa procedura sporządzania planów urządzenia lasu dla Aleksandrowa, Księżpola i Łukowej. Dla tych gmin upłynął 10-letni okres obowiązywania tych planów.

– Projekty planów są obecnie na etapie wyłożenia do publicznego wglądu w siedzibach gmin na okres 60 dni. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójtowie poinformowali właścicieli lasów z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od dnia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zastrzeżenia i wnioski można składać w siedzibach poszczególnych urzędów gminy Aleksandrów, Łukowa i Księżpol lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Przewidywany termin zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla tych gmin to druga połowa czerwca lub początek lipca – wyjaśnia Małgorzata Liwosz-Rudy, sekretarz powiatu.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.