Urząd Gminy szuka księgowej

Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone 18 stycznia. Urząd Gminy poszukuje kandydata, który ma wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku ekonomia lub rachunkowość lub wykształcenie wyższe magisterskie o dowolnym kierunku oraz studia licencjackie lub podyplomowe z zakresu rachunkowości lub ekonomii. Kandydaci muszą wykazać się co najmniej dwuletnim stażem w administracji publicznej, w tym co najmniej rocznym stażem pracy na stanowisku związanym z obsługą księgowości w jednostkach budżetowych. Chętni do pracy w urzędzie muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz muszą mieć nieposzlakowaną opinię. 
Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in. prowadzenie ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz wykonywanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z ubezpieczenia społecznego, obsługa programu PŁATNIK oraz dokonywanie przelewów i rozliczeń.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny i życiorys, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i oświadczenia) należy składać do 30 stycznia do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów.
Po sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem formalnym przejdą oni test i rozmowę kwalifikacyjną. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez wójta gminy Aleksandrów. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.