- Reklama -

- Reklama -

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

 

Do 25 czerwca 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Dopłatami objęte są gatunki roślin:

· zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto, owies,

· rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja, wyka siewna,

· ziemniak,

· mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zmianie uległy zasady udzielenia dopłat. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do dnia 30 września br. po zakończeniu terminu składania wniosków określi wysokość stawek dopłat. Środki finansowe zostaną wypłacone producentom rolnym w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.

- Reklama -

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w uprawach zniszczonych w wyniku działania niskich temperatur, również mogą ubiegać się o dopłaty. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów za materiał siewny jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką listowną bądź złożyć osobiście w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego przy ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Pod adresem

https://elf.arr.gov.pl/

dostępna jest bezpłatna aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72 (22) 661-72-72 oraz w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie,  tel.: (81) 536-37-00 (81) 536-37-00 oraz na stronie internetowej Agencji

www.arr.gov.pl

  w zakładce Materiał siewny.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.