- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Czarny Las straci „Kolonię”

Józefowscy radni zdecydowali się na wystąpienie z wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Czarny Las-Kolonia na Czarny Las.

- Reklama -

Odbyły się już konsultacje w tej sprawie. Trwały one od 11 marca do 26 marca br. Zdecydowana większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych opowiada się za zmianą nazwy miejscowości.

Jak twierdzą samorządowcy, przeprowadzenie procedury zamiany nazwy miejscowości Czarny Las-Kolonia na Czarny Las jest uzasadnione zwyczajowo i kulturowo oraz doprowadzi do dostosowania używanego powszechnie nazewnictwa tej miejscowości do występującego w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce. W wykazie urzędowych nazw miejscowości wieś figuruje pod nazwą „Czarny Las-Kolonia”. Natomiast z uwagi na aspekty zwyczajowe, kulturowe i społeczne mieszkańcy wsi od zawsze nazywali ją „Czarny Las”, która to nazwa funkcjonuje powszechnie również obecnie, w tym także w dokumentach składanych przez mieszkańców do różnych instytucji.

Ujednolicenie nazwy tej miejscowości we wszystkich rejestrach będzie dążeniem do uregulowania spraw związanych z nazewnictwem tej miejscowości leżącej na terenie gminy Józefów. Według wykazu urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Józefów występuje Czarny Las-Kolonia. Tymczasem faktycznie w gminie Józefów od kilkudziesięciu lat funkcjonuje nazwa Czarny Las, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach osób tam zamieszkałych, tj. w aktach Urzędu Stanu Cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), dowodach osobistych, ewidencji ludności, prawach jazdy itp. oraz w obiegu publicznym stosowanym przez miejscową ludowości i instytucje. Ponadto w istniejących obecnie systemach informatycznych obsługujących bazy danych występuje nazwa tej miejscowości zarówno figurująca w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, czyli Kolonia-Czarny Las (np. ewidencja gruntów i budynków ), jak i nazwa  faktycznie funkcjonująca, czyli Czarny Las (np. ewidencja ludności), co często powoduje komplikacje lub niemożliwość załatwienia spraw przez mieszkańców tej miejscowości w różnego rodzaju instytucjach. W związku z tym istnieje potrzeba dostosowania nazewnictwa używanego powszechnie i występującego w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce.

Jakie będą koszty finansowe tej zmiany? Proponowana zmiana nazwy miejscowości Czarny Las-Kolonia na Czarny Las pociągnie za sobą koszty przede wszystkim w zakresie zmiany danych adresowych osób fizycznych, firm oraz instytucji działających na na tym terenie.

Przyjęto następujące zasady rozkładu kosztów, które będą konsekwencją proponowanej zmiany:

– zmiana danych meldunkowych będzie dla mieszkańców nieodpłatna, a koszy obsługi związanej z przyjęciem wniosków zostaną sfinansowane przez budżet gminy Józefów.  Na dzień 31 grudnia 2020 roku były tylko 3 zameldowane pod adresami w miejscowości Czarny Las Kolonia, pozostali mieszkańcy (46 osób) byli zameldowani pod adresami w miejscowości Czarny Las;

- Reklama -

– wymiana pozostałych dokumentów, w tym m.in. prawo jazdy, dowody rejestracyjne posiadanych pojazdów zostaną sfinansowane bezpośrednio przez samych zainteresowanych i dotyczy to znikomej liczby mieszkańców;

– zmiana w ewidencji gruntów i budynków nazwy miejscowości zostanie przeprowadzona przez starostę biłgorajskiego bez ponoszenia kosztów przez mieszkańców tej miejscowości;

– zmiana zapisów w księgach wieczystych będzie przeprowadzona na odrębne wnioski i na koszt samych zainteresowanych mieszkańców. Trudno jest oszacować ilu właścicieli nieruchomości to będzie dotyczyło bowiem w jednych księgach wieczystych figuruje nazwa Czarny Las-Kolonia, a w innych Czarny Las;

– wymiana tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych niesie za sobą koszty dla zarządców dróg;

– zmiana danych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i będzie dla mieszkańców nieodpłatna, a koszty obsługi związanej z przyjęciem wniosków zostaną sfinansowane przez budżet gminy Józefów. Na dzień 31 grudnia 2020 roku tylko 2 osoby prowadzą działalność gospodarczą pod adresami w miejscowości Czarny Las-Kolonia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.