- Reklama -

Wójt apeluje o wspólne dbanie o czystość

Włodarze naszych gmin co roku zlecają sprzątanie porzuconych śmieci, ale to nie zawsze daje efekt, bo sytuacja się powtarza. Są to śmieci zarówno przywożone spoza gminy, jak i podrzucane przez samych mieszkańców. Taka sytuacja jest też w gminie Goraj, dlatego wójt Antoni Łukasik zwrócił się z prośbą do swoich mieszkańców o nieśmiecenie i wspólne zadbanie o porządek w gminie. 

Włodarz przypomina, że obowiązujący system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Goraj umożliwia zbiórkę wszystkich odpadów wytworzonych w gospodarstwie domowym. Każde gospodarstwo domowe winno być zaopatrzone w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów powstających na wyżej wymienionej nieruchomości. Każde gospodarstwo domowe jest też zobowiązane niezależnie od tego czy odpady komunalne oddaje, czy nie i jaką ilość odpadów oddaje do wnoszenia opłaty za dokonanie usługi odbioru i zagospodarowania wyżej wymienionych odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu. Jak zauważa wójt, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest formą podatku.

- Reklama -

Ponadto w gminie powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i jest zlokalizowany w miejscowości Goraj przy ul. Targowej 9. Świadczy usługi przez cały rok w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 12.00 i w piątki w godzinach od 12.00 do 15.00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. PSZOK odbiera następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, myte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali. Do PSZOK nie można natomiast oddać: odpadów mieszanych, części samochodowych, szyb samochodowych, olei, smarów, odpadów zawierających azbest, pap, odpadów z tekstyliów. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na oddanie odpadów do punktu PSZOK nie będą zobowiązani do wnoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Warte podkreślenia jest to, że gmina Goraj od lat prowadzi szereg działań na rzecz ekologii. Oprócz prowadzenia zbiórki selektywnej odpadów, ustawia kosze na szkło, plastik i papier w kolejnych miejscowościach. Prowadzi akcję informacyjną o zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Wreszcie samorząd inwestuje w odnawialne źródła energii i oczyszczalnie przydomowe.  

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.