- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Syndyk odpowiada staroście biłgorajskiemu ws. szpitala

Poniżej odpowiedź syndyka masy upadłości ARION Szpitale sp. z o.o. na pismo starosty biłgorajskiego z dnia 06.02.2020 roku.

- Reklama -

W nawiązaniu do pisma z dnia 06.02.2020r. zawierającego wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących powziętych przez Starostę Biłgorajskiego informacji na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Powiatu, która odbyła się dnia 05 lutego 2020r., a które zostały przekazane przez personel zatrudniony w Arion Szpitale Sp. z o.o. w upadłości, a także pisma Syndyka z dnia 13.02.2020 r., uprzejmie wyjaśniam:

Ad. 1. Czy został wykonany nakaz Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie wprowadzenia w w/w Szpitalu jednego regulaminu wynagradzania? W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej wzywamy do udzielenia informacji dotyczących przyczyn niewywiązywania się Syndyka z nałożonych na niego obowiązków oraz wskazania jakie działania zostały przez Syndyka podjęte w tym przedmiocie i jaka jest planowana data wykonania nakazu Państwowej Inspekcji Pracy.

– Państwowa Inspekcja Pracy nie wydała w stosunku do ARION Szpitale sp. z o.o. nakazu  w przedmiocie wprowadzenia jednego regulaminu wynagradzania, tym bardziej nie został wydany nakaz PIP wobec Syndyka masy upadłości ARION Szpitale Sp. z o.o. w upadłości. Tym samym, nie ma podstaw do podnoszenia twierdzeń, że Syndyk nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.

Ad. 2. Jaka część personelu została zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jaka jest przyczyna zmiany podstawy zatrudnienia z umów o pracę na w/w umowy.

– W ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości na miesiąc II 2020r. liczba zatrudnionych osób na podstawie umów cywilnoprawnych stanowi 30% zatrudnionych. Podstawa zatrudnienia wynika zarówno z oczekiwań osób zainteresowanych podjęciem współpracy z ARION Szpitale Sp. z o.o., jak też z wewnętrznych potrzeb Spółki. Zasady zawarcia poszczególnych umów są indywidualnie rozpatrywane.

Ad.3. Ile osób ze średniego personelu medycznego było/jest zatrudnionych na podstawie umów o prace z podziałem na poszczególne lata, tj. 2017, 2018, 2019, 2020

– Stan zatrudnienia średniego personelu medycznego na podstawie umów o pracę:

– na dzień 12.02.2020 r wynosi 278 osób

– na dzień 31.12.2019 r wynosi 274 osoby

- Reklama -

– na dzień 31.12.2018 r. wynosi 271 osób

– na dzień 31.12.2017 r. wynosi 269 osób

 

Ad. 4. Czy w Szpitalu występują braki podstawowych materiałów higienicznych oraz leków? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej wzywamy do przedstawienia szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn nienależytego zapewnienia środków medycznych i higienicznych.

– W kwestii środków dezynfekcyjnych nigdy nikt nie zgłaszał do działu epidemiologii jakikolwiek uwag czy problemów wynikających z braku czy utrudnionym dostępem do dezynfekcji. Jeśli chodzi o materiały higieniczne tj. papier toaletowy, mydło czy pampersy są dostępne w nieograniczonej ilości i uzupełniane są na bieżąco przez Dział Higieny Szpitalnej (dostępność środków potwierdzona kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi). W ARION Szpitale Sp. z o.o. w upadłości dostawy leków są realizowane na bieżąco. Dostępność leków odbywa się stale i płynnie. Ewentualne incydentalne braki leków mogą być powodowane ogólnokrajowym problemem z brakiem dostępności na rynku, w tym w hurtowniach farmaceutycznych. W Szpitalu obowiązują i są stosowane odpowiednie procedury w przypadku pojawienia się braku dostępności leku, co do podejmowania działań przez personel medyczny i osoby zarządzające.

 Ad. 5. Czy wszystkie należne składniki wynagrodzenia przyznane personelowi Szpitala przez Ministerstwo Zdrowia są wypłacane w wysokości i terminie wynikającym z właściwych przepisów prawa?

– Wszystkie środki przyznane przez NFZ dla ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na mocy rozporządzenia  MZ z dnia 14.10.2015r (Dz.U.2015.1628) są wydatkowane we właściwej wysokości i terminach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzeniem tego stanu jest:

  1. Wystąpienie pokontrolne NFZ nr kontroli: DK.TWK.III.7320.001.2019.DKS z dnia 30.12.2019r., które POZYTYWNIE ocenia realizację kontrolowanego podmiotu, stwierdza BRAK nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej SZCZEGÓŁOWEJ analizy porównawczej oraz prowadzeniem przez Spółkę dokumentacji kadrowej personelu z zachowaniem NAJWYŻSZEJ staranności.
  2. Protokół Kontroli PIP w okresie od 16.05.2019r. do 30.08.2019r. nr rej. 080182-53-K021-Pt/19, w którym stwierdzono również, iż sposób podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych określonych w zarządzeniu znalazł zastosowanie.

III.  Notatka Urzędowa z Kontroli w okresie od 28.02.2019r. do 30.03.2019r. nr rej. 080159-53-K006-Ns/19, stwierdzająca prawidłowe wykonanie obowiązków określonych w rozporządzeniach z 2015r i 2018r.

– Mając powyższe na uwadze, jednoznacznie wskazuję, że zarządzanie Arion Szpitale Sp. z o.o. odbywa się z najwyższą starannością i dbałością zarówno o dobro pacjentów jak i pracowników podmiotu leczniczego – pisze Leszek Jarosz, syndyk masy upadłości ARION Szpitale sp z o.o.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.