- Reklama -

Posadź las i weź pieniądze

Jest to kolejne działanie finansowane z PROW na lata 2014-2020 uruchamiane w tym roku. Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu, wynosi od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hektar i jest uzależniona m.in. od gatunków posadzonych drzew, nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze przysługują za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną przy zastosowaniu ogrodzenia (8,82 zł/m2) albo zabezpieczenia trzema palikami (1,132 zł/ha).

Z takiej pomocy mogą skorzystać np. rolnicy, którzy gospodarują na słabych ziemiach, które nie zapewniają im godziwego dochodu. Posadzenie na takich gruntach lasu spowoduje, że przez kolejnych 12 lat będą otrzymywać z ARiMR pomoc finansową.  

Zanim jednak rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy, powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy na jego gruntach można będzie posadzić las. Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem, rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję.  Rok 2016 jest drugim rokiem, w którym rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach PROW 2014-2020. 

Jednak w odniesieniu do nowego naboru nastąpiły zmiany przepisów ułatwiające skorzystanie z tej formy pomocy. Najważniejsze z nich to: 

– możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków; 

– zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia takie jak: 

a) powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami; 

b) śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych; 

c) uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013; 

d) kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu;

e) elementy krajobrazu, tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień,  żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m; 

- Reklama -

– w przypadku gdy gmina, na terenie której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia;

– możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

a) w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października),

b) do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty;

– zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej – obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50 000 euro;

– brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

Złożone wnioski zostaną poddane kontroli, w ramach której zostaną sprawdzone kryteria wyboru operacji. Punkty będzie można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów:

– leżących w strefie ekologicznych korytarzy,

– przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych,

– o nachyleniu powyżej 12 st.

Na podstawie liczby uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy. Zostanie ona podana do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR 1 października br. na portalu internetowym Agencji.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.