- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Górny

- Reklama -

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POTOK GÓRNY, TERENU W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LIPINY DOLNE ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W ZMIANY PLANU

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023, poz. 977, t.j. ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Potok Górny Nr XXV/168/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne

Wójt Gminy Potok Górny zawiadamia

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2023 r. do 17 października 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 17, telefonicznie pod numerem 84 6852500 wew.39 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://ugpotokgorny.bip.lubelskie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 17 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 38 od godz. 10.00 do godz. 12.00 lub za pośrednictwem połączeń internetowych /online/telefoniczne.

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi odnośnie ww dokumentacji w formie pisemnej do Wójt Gminy Potok Górny na adres Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny z dopiskiem ,,zmiana planu”, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 21 września 2023 r. do dnia 6 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 t.j.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 września 2023 r. do 6 listopada 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny w pokoju Nr 17, telefonicznie pod numerem 84 6852500 wew. 39 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: https://ugpotokgorny.bip.lubelskie.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy:

sekretariat@potokgorny.com.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Potok Górny. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski złożone po 6 listopada 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Potok Górny z siedzibą Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23 – 423 Potok Górny.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, t.j. ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz.2404 t.j. ze zm.), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail:  iod.@potokgorny.com.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.