- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza

- Reklama -

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY OBSZA

Z DNIA 12.09.2023 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwały Nr XLII/285/23 z dnia 29.08.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Babice, Obsza, Wola Obszańska i Zamch, obejmującego obszary określone na rysunkach stanowiących załączniki do ww. uchwały, oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego, w tym sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższego planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym prognozy oddziaływania na środowisko).

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Obsza:

  • na piśmie na adres: Urząd Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@obsza.pl lub na adres skrytki ePUAP: /1845tbnkcz/skrytka

Wniosek powinien zawierać:

– nazwisko i imię albo nazwę,

– adres zamieszkania albo siedziby,

– przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2023 r.

Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Obsza.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Obsza: https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Obsza ( Obsza 36, 23-413 Obsza).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Obsza

- Reklama -

1 komentarz
  1. Przyszły Wójt pyta i mówi

    Czemu w jedynej gminie powiatu biłgorajskiego w Obszy nie mogą powstawać pola/farmy fotowoltaiczne?? Kto to blokuje i jaki ma w tym interes, gdzie corocznie w sezonie tytoniowo-kontenerowym brakuje prądu i są wielokrotne przerwy kilkusekundowe w jego ciągłości w ciągu doby, przez co elektronika się resetuje?! Może Placek to wszystkim wyjaśni jak potrafi, litrę postawię jędrek 🥳🥵😁

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.