- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie wójta gminy Potok Górny

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POTOK GÓRNY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu

- Reklama -

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Potok Górny uchwały Nr XXV/168/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny w pokoju nr 17.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Potok Górny, terenu w obrębie geodezyjnym Lipiny Dolne.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Potok Górny Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@potokgorny.com.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem “zmiana planu”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.