- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie wójta Gminy Obsza

- Reklama -

Ogłoszenie wójta Gminy Obsza

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Gminy Obsza oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmian planu

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwał:

  1. Uchwały Nr XII/66/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (zabudowa zagrodowa),

  2. Uchwały Nr XII/67/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (zabudowa zagrodowa),

  3. Uchwały Nr XII/68/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budowę urządzeń fotowoltaicznych,

- Reklama -

Wszystkie niezbędne informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Obsza, Obsza 36,
23 – 413 Obsza w pokoju Nr 6

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2018 r., poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Obsza uchwał:

  1. Uchwały Nr XII/66/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (zabudowa zagrodowa),

  2. Uchwały Nr XII/67/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (zabudowa zagrodowa),

  3. Uchwały Nr XII/68/19 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów zlokalizowanych na obszarze Gminy Obsza, z przeznaczeniem pod budowę urządzeń fotowoltaicznych,

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Obsza, Obsza 36, 23 – 413 Obsza w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres sekretariat@obsza.pl, z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości – z dopiskiem ,,zmiana planu – 1”, ,,zmiana planu – 2” lub/i ,,zmiana planu – 3”, której dotyczy, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.