- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Obsza  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Obsza

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Obsza
nr XX/128/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza,

Wójt Gminy Obsza zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obsza, w dniach od 16 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza w pokoju nr 6 oraz na stronie internetowej https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu
9 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obszy, Obsza 36, 23–413 Obsza w pokoju nr 6
od godz. 10.00 do godz. 12.00 lub za pośrednictwem połączeń internetowych /online/.

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu, może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Obsza na adres Urząd Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza z dopiskiem ,,zmiana planu – zapisy” w nieprzekraczalnym terminie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 27 lipca 2021 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

- Reklama -

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),

  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235),

  • za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ww. ustawy wystąpiono pismem z dnia 12.04.2021 r. znak: OŚ.6722.I.11.21 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz pismem z dnia 12.04.2021 r. znak: OŚ.6722.I.10.21 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obsza.

Pismem z dnia 28.04.2021 r. znak: ONS-NZ.700/23/21 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu ww. zmiany planu.

Pismem z dnia 20.05.2021 r. znak: WSTIII.410.35.2021.KŁ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. zmiany planu.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia przedmiotowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędu Gminy Obsza, Obsza 36, 23-413 Obsza w pokoju nr 6 oraz na stronie internetowej https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Uwagi i wnioski złożone po 27 lipca 2021 r.  zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Obsza z siedzibą Urzędu Gminy w Obszy, Obsza 36 23-413 Obsza i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy w Obszy, Obsza 36 23-413 Obsza.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: biuro@myszkowiak.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.