- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Biłgoraj

- Reklama -

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA BIŁGORAJA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Biłgoraja Uchwały Nr XLVIII/512/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowakowskiego w Biłgoraju – część I, w części obszaru położonego przy ul. Granicznej.

Wnioski do projektów zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu, należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, ePUAP: /u1q98gwp0f/SkrytkaESP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Biłgoraja.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Dodatkowe informacje można uzyskać w UM Biłgoraja pod numerami telefonów: 84 686 96 35, 84 686 96 34, 84 686 96 36 .

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Biłgoraja, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.