- Reklama -

- Reklama -

100 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Nabór wniosków już w marc

 Wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii przyjmowane będą w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem będzie można złożyć za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR lub bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się  rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020 .

Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Pomoc może być przyznana, jeżeli gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro oraz jeżeli w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Warunek ten nie dotyczy  beneficjentów poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.

Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

- Reklama -

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in., gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Niezwłocznie po zakończeniu oceny wniosków o przyznanie pomocy Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone, gdy beneficjent spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

Warunki i tryb przyznawania pomocy oraz treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Kierownik BP w Biłgoraju Maria Garbacz zaprasza także do odwiedzania Punktu Informacyjnego ARiMR w Biurze Powiatowym w Biłgoraju, w którym można otrzymać wszelkie niezbędne informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania tej pomocy oraz wszystkich uruchamianych programów w ramach PROW 2014-2020.

- Reklama -

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.