- Reklama -

Szukają podinspektora

Burmistrz Janusz Rosłan ogłosił nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych. Wymagania niezbędne to m.in.: wykształcenie wyższe magisterskie o profilu prawo lub administracja, obywatelstwo polskie, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dodatkowo kandydat musi wykazać się wiedzą ze znajomości prawa o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania cywilnego, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  czy prawa budowlanego. Konieczna jest również znajomość kilku rozporządzeń prezesa Rady Ministrów oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego. Na plus dla kandydata będzie również znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, dyscyplina i sumienność. Mile widziany jest co najmniej roczny staż pracy w administracji lub na podobnym stanowisku pracy oraz odporność na stres.

 Do zakresu wykonywanych zadań na tym stanowisku będzie należało: prowadzenie zbioru przepisów prawnych związanych z tematyką prowadzonych spraw; publikowanie ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych; przygotowanie informacji z zakresu prowadzonych zadań do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej; prowadzenie spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych na realizację zadań na podstawie danych technicznych opracowywanych przez pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za dane zadanie; koordynowanie i przeprowadzanie prac związanych z zakupem materiałów i usług; współdziałanie i współpraca przy realizacji zadań rządowych służących promocji i integracji Polski z Unią Europejską; prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem źródeł finansowania inwestycji i innych przyjętych do realizacji projektów – sporządzanie wniosków i ich realizacja; współdziałanie i współpraca przy realizacji zadań rządowych służących promocji programów z Unii Europejskiej; prowadzenie spraw związanych ze współpracą między samorządami; bieżące przekazywanie informacji fotograficznej i opisowej na stronę internetową miasta o realizowanych inwestycjach, remontach i innych ważnych wydarzeniach; zastępowanie inspektora ds. zamówień publicznych w czasie jego nieobecności; wykonywanie zadań poleconych przez burmistrza lub jego zastępcę.

- Reklama -

Na osobę czeka praca na pełen etat o charakterze administracyjno-biurowym. Przewidziane są również wyjazdy służbowe. Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2 tys. zł do 2,8 tys. zł brutto.

Wymagane dokumenty  należy dostarczyć do Urzędu Miasta Biłgoraj pokój nr 13 (sekretariat burmistrza miasta) albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Biłgoraj, Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj w zamkniętej kopercie w terminie do 22 czerwca br. do godz. 13.00.

Szczegóły na www.bilgoraj.pl.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.