- Reklama -

Pracodawca chciał zmienić warunki zatrudnienia radnej Beaty Strzałki

30 maja br. odbyła się Sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli uchwałę odnośnie nie wyrażenia zgody na zmianę warunków zatrudnienia z radną Beatą Strzałką.

- Reklama -

4 maja br. do Przewodniczego Rady Powiatu w Biłgoraju wpłynął wniosek wraz z załącznikiem w trybie art. 22 ust. 2 Ustawy o samorządzie powiatowym, o wyrażenie zgody na zmianę warunków pracy z radna Beatą Strzałką zatrudnioną w Oddziale SKOK w Biłgoraju.
Wniosek został złożony przez prezesa Zarządu SKOK im. Franciszka Blachnickiego z siedzibą w Zamościu. Zgodnie z przytoczonym wyżej artykułem Ustawy o samorządzie powiatowym „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu, której radny jest członkiem. Rada Powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku pracy są zdarzenia związane w wykonywaniem przez radnego mandatu”.
SKOK w Zamościu wnosił o wyrażenie zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wynikających z umowy o pracę warunków pracy radnej Beacie Strzałka, poprzez zmianę miejsca zatrudnienia z Biłgoraja na Zamość oraz zmianę stanowiska pracy z koordynatora oddziału na radcę ds. usług – kasjera.
Rada Powiatu po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia złożonego wniosku oceniła przedstawione argumenty jako niewystarczające powody do wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy.
Rada Powiatu zwróciła uwagę na okoliczności łączenia przez Beatę Strzałkę obowiązków zawodowych z obowiązkami społecznymi wynikającymi ze sprawowanego mandatu.
Radna Beata Strzałka bierze regularnie udział w sesjach Rady Powiatu, ponadto uczestniczy w posiedzeniach komisji merytorycznych powołanych przez Radę Powiatu. Powołana jest do komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej oraz udziela się na Forum Organizacji Pozarządowych.
Frekwencja Beaty Strzałki w pracach Rady i Komisji Powiatu była bardzo wysoka i znajduje udokumentowanie w protokołach i i stereogramach potwierdzając aktywny udział w pracach Rady Powiatu.
Wypełniając obowiązki art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, radna Strzałka utrzymuje stała więź z mieszkańcami, przyjmując zgłaszane postulaty i przedstawiając je do rozpatrzenia m. in. w formie interpelacji Radzie i Zarządowi Powiatu. Jak czytamy w uzasadnieniu do Uchwały radna rzetelnie i sumiennie realizuje obowiązki wynikające ze sprawowania mandatu.
Miejscem zamieszkania radnej, miejscem wykonywania pracy i innych czynności życiowych jest miasto Biłgoraj, jednocześnie siedziba powiatu biłgorajskiego, w którym radna objęła mandat. Zaproponowane nowe miejsce wykonywania pracy w Zamościu oddalonym o około 50 kilometrów zdecydowanie negatywnie wpłynie na wykonywanie obowiązków wynikających z posiadanego mandatu radnej powiatowej, a wręcz utrudni jej udział w pracach organów powiatu, do których została wybrana.
Tak więc, Rada Powiatu w Biłgoraju nie znajduje podstaw do podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wynikających z umowy o pracę warunków pracy radnej Rady Powiatu w Biłgoraju Beacie Strzałce.
Radni uchwałę dotyczącą odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy podjęli jednomyślnie. Od głosu wstrzymała się radna Strzałka.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.