- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Biszcza

- Reklama -

 

Ogłoszenie o przystąpieniu

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Biszcza,

dla lokalizacji elektrowni słonecznej na terenie obrębu geod. Biszcza

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

z zastosowaniem postępowania uproszczonego

Na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1, ust. 4. pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszcza [dalej miejscowego planu] wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko, dla lokalizacji elektrowni słonecznej na terenie obrębu geod. Biszcza.

Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu obejmuje działki o nr geod. 3104/3, 3104/4, 3104/5, 3104/6, 3104/9, 3102/16, 3102/203, 3102/22, 3104/10, 3104/12 obręb geod. Biszcza.

Miejscowy plan zostanie sporządzony z zastosowaniem postępowania uproszczonego.

Stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Biszcza

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.