- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Grabczuk

Ogłoszenie Wójta Gminy Biszcza

- Reklama -

Biszcza, dnia 18 lipca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BISZCZA

Grzegorz Wróbel

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszcza dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowości Biszcza wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 977) oraz w zawiązku z art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022, poz. 533 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Biszcza Uchwały Nr XXXIX/310/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biszcza dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w miejscowości Biszcza.

Szczegółowy zakres i granica obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Biszcza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym: https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=239&action=details&document_id=1906618

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

Jednocześnie na podstawie art. 6e ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022, poz. 533 ze zm.) informuję, iż w dniu 25 lipca 2023 r. odbędą się dyskusje publiczne dot. ww. projektu planu miejscowego:

  • w formie spotkania bezpośredniego w Sali nr 14 – o godzinie 10:00,

  • za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami – o godzinie 13:00.

Dane do uczestnictwa w dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość zostaną opublikowane najpóźniej dnia 25 lipca o godzinie 11:00 w aktualnościach na stronie internetowej www.biszcza.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Biszcza pod adresem internetowym: https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=386.

Stosownie do art. 39 ust 1. w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Biszcza, 23-425 Biszcza 79 i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Biszcza, pocztą na adres Urząd Gminy Biszcza, 23-425 Biszcza 79, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Biszcza, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: info@biszcza.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Biszcza (adres skrzynki: /870m4vqbad/SkrytkaESP). Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Biszcza.

Wójt Gminy Biszcza

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Biszcza, 23-425 Biszcza 79, e-mail info@biszcza.pl telefon 84 68556022.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@myszkowiak.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

6. Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3.

8. Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

- Reklama -

1 komentarz
  1. Solar mówi

    Umowa z wykonawcą zostanie zerwana.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.