Możemy zrobić jeszcze wiele ciekawych rzeczy dla przedsiębiorców i regionu

NOWa Gazeta Biłgoajska: – Minęło prawie pół roku od objęcia przez Pana funkcji prezesa zarządu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Co udało się w tym czasie osiągnąć? Może już są pierwsze sukcesy?
Mateusz Bury: – Sukcesem jest na pewno podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrażanie dwóch instrumentów finansowych tzw. "pożyczki małej" i "pożyczki dużej" dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Warte podkreślenia jest to, że Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego jest pierwszą instytucją finansową z terenu województwa lubelskiego, która podpisała umowę z BGK w Warszawie na udzielanie pożyczek w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
– Jakie projekty obecnie realizuje Agencja? Do kogo są skierowane?
– Obecnie BARR S.A. realizuje dwa projekty w ramach RPO WL 2014-2020. Pierwszy pn.: "Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny" polega na udzielaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł i wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy w wysokości 1,6 tys. zł na każdy miesiąc. Skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30. roku życia oraz do osób odchodzących z rolnictwa. Dodatkowo trzeba spełniać jeden z warunków: być kobietą, mężczyzną po 50. roku życia, osobą niepełnosprawną, długotrwale bezrobotną lub o niskich kwalifikacjach, tzn. z wykształceniem maksymalnie średnim. Najbliższy nabór wniosków planowany jest w miesiącach marzec – kwiecień przyszłego roku.
Drugi projekt pn.: "Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT" dotyczy bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów, korzystania z Internetu i skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach powyżej 25. roku życia. Do projektu można się zapisywać w sposób ciągły. Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającym zdobycie kompetencji cyfrowych.
Ponadto Agencja dysponuje środkami na atrakcyjne pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dla sektora MŚP ze środków RPO WL 2007-2013 oraz RPO WL 2014-2020.
Poza projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych BARR S.A. oferuje również szkolenia językowe i specjalistyczne, np. rachunkowość, obsługa kas fiskalnych, opiekun osób starszych. Oferujemy również szkolenia, kursy dedykowane z możliwością ich prowadzenia w firmach zlecających.
W strukturach Agencji funkcjonuje również Fundusz Poręczeniowy oferujący przedsiębiorcom poręczenia zapłaty wadium oraz należytego wykonania umowy i rękojmi za wady. Poręczenia udzielane są zarówno na podstawie Prawa zamówień publicznych jak i Kodeksu cywilnego dla kontraktów zawieranych pomiędzy podmiotami prywatnymi.
 
– Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została wybrana na Pośrednika Finansowego udzielającego pożyczek na rozwój działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego. Co to oznacza?
– Oznacza to, że Agencja dysponuje dodatkową pulą środków w wysokości blisko 9,5 mln zł na atrakcyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności i rozwój przedsiębiorstw w sektorze MŚP. Są to środki europejskie, które pochodzą z RPO WL 2014-2020, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. BGK ogłosił przetarg na wybór Pośredników Finansowych, a więc podmioty, które będą udzielały pożyczek konkretnym przedsiębiorcom z tej puli środków. Agencja właśnie takim Pośrednikiem jest. Kwota dofinansowania, tzn. dokapitalizowania Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. wynosi 9 mln zł, natomiast blisko 0,5 mln zł stanowi wkład własny Agencji. Dzięki temu mamy już w swojej ofercie pożyczki do kwoty 1 mln zł, udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, a więc z pomocą de minimis, gdzie oprocentowanie wynosi na dzień dzisiejszy 1,83% i jest to oprocentowanie stałe przez cały okres spłaty, lub na warunkach rynkowych, gdzie oprocentowanie wynosi od 2,43% i jest uzależnione od analizy i poziomu proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki. Z tytułu udzielenia pożyczki ze środków RPO WL 2014-2020 nie pobieramy żadnej prowizji ani innych opłat. Wniosek o udzielenie pożyczki nie jest skomplikowany.
 
– Jakie jeszcze działania BARR-u planowane są w najbliższej przyszłości? 
– W dużej mierze, ale nie całkowicie, przyszłe plany są determinowane dostępnością zewnętrznych źródeł finansowania, w tym w szczególności środków europejskich. W planach jest utworzenie punktu obsługi przedsiębiorcy, gdzie osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą lub już ją prowadząca będzie mogła otrzymać kompleksową informację, doradztwo z różnych obszarów związanych z prowadzeniem działalności, wraz z ofertą usług dla biznesu, w tym szeroko pojętych usług e-biznesu. Na ile uda się posiłkować w tym przypadku środkami w ramach RPO WL 2014-2020 to zobaczymy, gdy będą znane szczegóły i kryteria w ramach konkretnych działań Programu. Czekamy również na szczegóły nowej ustawy dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych, gdzie też mogą się pojawić pewne szanse działalności dla instytucji otoczenia biznesu. Ponadto możliwości dla Agencji, a przede wszystkim dla przedsiębiorców z naszego terenu, otwiera również konkurs w ramach działania 3.6 RPO WL dotyczący marketingu gospodarczego. Możliwe, że od przyszłego roku przekażemy jakąś pulę środków na konkurs dla start-up`ów, ale warunki pokaże czas najbliższy. Natomiast liczymy, że Bank Gospodarstwa Krajowego po wyczerpaniu przez nas limitu środków na nowe pożyczki skorzysta z prawa opcji i przekaże nam do dyspozycji jeszcze jedną identyczną pulę środków na takich samych warunkach. Chcielibyśmy również powrócić do formuły regularnych spotkań z przedsiębiorcami, gdzie moglibyśmy poruszać konkretne problemy, które stoją przed nimi. Na ile się to uda, to będzie zależało w głównej mierze od samych przedsiębiorców.
 
– Praca w Urzędzie Miasta, Urzędzie Gminy Biłgoraj, a teraz stanowisko prezesa zarządu. To błyskotliwa kariera. Czy stawia przed sobą Pan kolejne wyzwania? Może to będzie start w nadchodzących wyborach samorządowych?
– Myślę, że "kariera" to zbyt duże słowo. Nigdy nie stawiałem przed sobą wyzwań w takim sensie, że muszę coś osiągnąć. Wszędzie starałem się i staram się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak umiem. Jako Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego możemy zrobić jeszcze wiele ciekawych rzeczy dla przedsiębiorców i regionu, o których nie wspomniałem wcześniej, dlatego nie zastanawiam się nad tym, co przyniesie przyszłość.
 
– Czego życzyć Panu, pracownikom Agencji i klientom BARR-u na nadchodzący nowy rok? 
– Tego, aby każdy nadchodzący rok był lepszy od poprzedniego w każdej sferze i dziedzinie życia.
 
– Dziękuję za rozmowę!

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.