Wypożyczalnia sprzętu Kołodziej-baner górny

- Reklama -

Człowiek i przyroda

 

Konferencję poprzedziła Msza św. w intencji leśników sprawowana w kościele "na wodzie" pw. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu w pierwszą rocznicę wprowadzenia relikwii św. Jana Gwalberta – patrona leśników.

W konferencji miał uczestniczyć prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Jednak ważne sprawy służbowe zatrzymały go w Warszawie. W jego zastępstwie wykład wygłosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Pochodzi on z terenów Zamojszczyzny. Na wstępie podzielił się własnymi refleksjami.

– Stałem wśród tysiąca pielgrzymów, gdy Zamość odwiedził Jan Paweł II. Mówił wówczas o kontemplacji ojczystej ziemi, o wyjątkowości, jaką te tereny w sobie mają – mówił. Przekonywał, że z dużą odpowiedzialnością należy patrzeć na ochronę środowiska, przy tym duży szacunek oddawać naszym przodkom – polskim rolnikom, leśnikom, którzy zachowali te zasoby. Należy dziękować wszystkim, dzięki którym te zasoby posiadamy. – My w Polsce mamy najwięcej obszarów Natura 2000. Cały świat może przyjeżdżać do Polski i zachwycać się jej unikatowością. Mamy to, bo to wynika z naszej kultury, związku z wiarą i odpowiedzialnością za wspólne dobra. Wszystkim, którzy mają zaburzone poczucie tożsamości, próbują pouczać Polaków, jak gospodarować na swojej ziemi, mówimy wyraźnie przyjdźcie i zobaczcie, jaką piękną przyrodę mamy – mówił wiceminister.

 Przedstawił on również wykład prof. Jana Szyszko. – Prawdziwe podejście ekologiczne zawsze staje się podejściem społecznym, które musi włączyć sprawiedliwość w dyskusje o środowisku, aby usłyszeć zarówno wołanie ziemi, jak i krzyk biednych mówił. Z wykładu wynikało, że Polska jest liderem zrównoważonego rozwoju. – Polska to ewenement w skali Europy i świata ze względu na różnorodność środowiska przyrodniczego. To dzięki tym, którzy użytkowali polską glebę rolnikowi, leśnikowi, myśliwemu, użytkowano tak zasoby przyrodnicze, że zachowano je w idealnym stanie. Polska posiada pełną gamę dziko żyjących gatunków. To bezcenna wartość. Od ponad 10 lat Polska uczestniczy w procesie tworzenia Unii Europejskiej, gdzie hasłami jest zrównoważony rozwój. Niestety, ten ponad 10-letni okres w Unii to okres niszczenia polskiego potencjału w tym zasobów bioróżnorodności podkreślał. Stwierdził, że wprowadzeniem do szkół natarczywej propagandy rozpoczęto proces zmiany mentalności polaków. Zmieniono tak mentalność ludzi, że zakaz zabijania zwierząt wyniesiono do rangi najwyżej i jedynej formy ochrony przyrody. – Polskie leśnictwo i polskie łowiectwo zostają traktowane jak zagrożenie dla polskiej przyrody ożywionej. Drastycznym przekładem może być Dolina Rospudy i Puszcza Białowieska – twierdził. 

 Jednym z prelegentów był ks. prof. Tadeusz Guz,  który wygłosił referat o różnicach pomiędzy ekologami jako miłośnikami i stróżami przyrody a ekologistami jako ideologami niszczącymi przyrodę. Zaznaczył, że już podczas homilii rozważano różnicę miedzy ekologiem, a ekologistą.

- Reklama -

– Ekolog to miłośnik Boga, poszukiwacz jego boskości, ktoś, kto w swojej codzienności życia, pracy, zawodzie i powołaniu zaświadczy o tym, że kosmos jest dziełem Boga objawionego w Jezusie z Nazaretu. Natomiast wszystkie trendy ekologistyczne zostały poddane wszelkiej krytyce, poddając jako wspólny mianownik kwestionowanie istnienie Boga lub w miejsce prawdziwego Boga wprowadza się jego atrapę, iluzję – mówił ks. prof. Tadeusz Guz.  Podkreślił, że chrześcijańska nauka wprowadziła nas w niezwykłą logikę prawa, ekonomii, domu. Chrześcijaństwo ukazało nam prawdziwego architekta wszechświata, jedynego Boga. Dlatego też nasz rodak na stolicy Piotrowej upomniał się o ekologię ludzką. W ekologii ludzkiej według Jana Pawła II najwyższe dobra, najwyższe miejsce czy przedmiotem pierwszorzędnej troski w życiu człowieka w jego relacji do kosmosu powinien zajmować Bóg – mówił

 O ochronie przyrody w lasach Lubelszczyzny mówił mgr inż. Jerzy Sądel, dyrektor RDLP w Lublinie. Referat o Roztoczańskim Parku Narodowym oraz rdzeniu systemu ochrony przyrody Roztocza wygłosił mgr inż. Andrzej Tittenbrun, dyrektor RPN w Zwierzyńcu.

Celem konferencji była promocja zrównoważonych relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą na Roztoczu. Roztocze położone w południowo-wschodniej Polsce to pasmo niewysokich, wapiennych wzgórz ciągnące się od Kraśnika w Polsce do Lwowa na Ukrainie. Na jego terenie występuje wiele cennych, rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów, które tworzą wiele cennych zbiorowisk roślinnych. Roztocze jako obszar o wyjątkowych walorach przyrodniczych dzięki rozbudowanemu systemowi obszarów chronionych jest przykładem harmonii pomiędzy człowiekiem a biosferą. Roztocze chronione jest wszystkimi krajowymi formami ochrony przyrody, w większości objęte jest europejską siecią obszarów chronionych NATURA 2000. Działalność człowieka na Roztoczu w przeszłości i obecnie nie narusza dziedzictwa przyrodniczego regionu. Region Roztocza jest słabo rozwinięty, przeważają obszary rolnicze i leśne, które stwarzają możliwość rozwoju turystyki poznawczej, bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych. Popularyzacja różnorodności przyrodniczej Roztocza, budowanie marki Roztocza jako regionu upatrującego szansy na swój rozwój zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest celem konferencji "Człowiek i przyroda – Roztocze". Roztoczański Park Narodowy był w przeszłości i jest obecnie inicjatorem wielu działań ukierunkowanych na rozwój całego regionu Roztocza. Znajduje to potwierdzenie w prezentacji wystaw, opracowywaniu wydawnictw, prowadzeniu działań edukacyjnych, organizacji konkursów, rajdów poświęconych całemu Roztoczu.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP z terenu Lubelszczyzny, władze instytucji współuczestniczących w konferencji, władze państwowe wojewódzkie i samorządowe wojewódzkie, powiatowe i gminne, duchowieństwo Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przedstawiciele parków narodowych oraz rady naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego, instytucji, uczelni wyższych, szkół, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych współpracujących z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

  Organizatorem konferencji "Człowiek i przyroda – Roztocze" był minister środowiska oraz Roztoczański Park Narodowy, natomiast instytucjami współuczestniczącymi Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" i Polski Związek Łowiecki.

Tego samego dnia w Biłgoraju odbyło się spotkanie z parlamentarzystami i wiceministrem Sławomirem Mazurkiem. Dyskutowano m.in o Puszczy Białowieskiej. Poseł Agata Borowiec poinformowała, że planowany jest projekt ścieżek rowerowych przez kompleksy leśne.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.