- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

Potok Górny: To był rok inwestycji

Tak w skrócie podsumować można to, co działo się w gminie Potok Górny. W tym najbiedniejszym regionie Polski zaszło wiele korzystnych zmian dla mieszkańców. Zawdzięczać to można funduszom zewnętrznym, jakie na ten cel pozyskały władze gminy. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzący rok będzie równie owocny w inwestycje.

Koniec roku 2021 to czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się pod kątem inwestycji. Tak jak w każdej gminie i tutaj zrealizowane w  ostatnich 12 miesięcach przedsięwzięcia posłużą do poprawy jakości życia mieszkańców.

 Był to rok wielu przedsięwzięć wykonanych w zdecydowanej części z funduszy zewnętrznych, pozyskanych z różnych źródeł w łącznej kwocie niemal 6 milionów złotych – mówi Stanisław Dyjak, wójt gminy Potok Górny. – Należy również podkreślić, że w ostatnim kwartale otrzymaliśmy środki na inwestycje z programu Polski Ład w kwocie prawie 13,5 miliona złotych – dodaje wójt Dyjak.

W ROKU 2021 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE INWESTYCJE:

1. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Kolonia Malennik i Jasiennik Stary

Inwestycja niezbędna i długo wyczekiwana przez mieszkańców z uwagi na to, że istniejący wodociąg sięgający jeszcze lat siedemdziesiątych znajdował się w słabym stanie technicznym, co skutkowało licznymi awariami, związanymi z tym stratami wody, rosnącymi kosztami eksploatacji i częstymi brakami w dostawie wody. Inwestycji tej nie można było wykonać wcześniej z powodu niewystarczających środków w budżecie gminy, dopiero otrzymana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 804 845,17 zł pozwoliła na jej realizację.
W ramach tego zadania położono 6,5 km nowej sieci wodociągowej w Kolonii Malennik i Jasienniku Starym, wymieniono zasuwy i hydranty, wykonano nowe przyłącza wodociągowe oraz zamontowano nowe wodomierze ze zdalnym odczytem.
Termin wykonania: do dnia 9 grudnia 2021 r. Łączna wartość robót budowlanych: 1 485 960,02 zł brutto. Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1 485 960,02 zł – stanowiąca 100% wartości inwestycji, bez wkładu własnego gminy.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Górny 

W ramach tej inwestycji wymieniono 392 źródła istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne oświetlenie ledowe w 12 miejscowościach na terenie Gminy Potok Górny, tj. w Dąbrówce, Zagródkach, Szyszkowie, Potoku Górnym, Jedlinkach, Lipnach Górnych-Lewkach, Lipinach Dolnych-Kolonii, Nakliku, Lipinach Dolnych, Lipinach Górnych-Borowinie, Jasienniku Starym i Kolonii Malennik. Ponadto inwestycja obejmowała budowę dwóch nowych odcinków ulicznego oświetlenia ledowego (28 sztuk punktów świetlnych) w miejscowościach: Naklik i Lipiny Dolne-Kolonia.

     

Termin wykonania: do dnia 21 grudnia 2021 r.
Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Potok Górny” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Łączna wartość projektu wraz z:

 • kosztami opracowania dokumentacji projektowej,
 • kosztami zarządzania projektem,
 • promocją projektu

wyniosła: 902 820,00 zł brutto. Wartość dofinansowania z RPO WL: 623 050,00 zł.
Wkład własny gminy: 279 770,00 zł.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kolonia Malennik, Lipiny Dolne, Lipiny Górne-Lewki

Z uwagi na to, że wcześniejsza inwestycja dotycząca oświetlenia ledowego nie ujęła innych jeszcze nieoświetlonych a zamieszkałych terenów gminy z powodu braku dokumentacji projektowej, władze gminy w trosce o dobro mieszkańców podjęły decyzję o budowie nowych linii ulicznego oświetlenia ledowego w Lipinach Górnych-Lewkach (dwa odcinki o długościach: 450 m i 150 m – 14 punktów świetlnych), w Lipinach Dolnych (odcinek o długości 250 m – 8 sztuk punktów świetlnych) i w Kolonii Malennik (dwa odcinki o długościach: 430 m i 180 m – 16 sztuk punktów świetlnych). W sumie zamontowano 38 sztuk nowych punktów świetlnych. Obie inwestycje sprawiły, że praktycznie cała gmina Potok Górny jest już ledowo oświetlona, co przyniesie wymierne oszczędności oraz poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Termin wykonania: do dnia 29 grudnia 2021 r.
Wartość umowy: 141 942,00 zł brutto.

4. Budowa drogi gminnej nr 109370L w Potoku Górnym

Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przedmiot zadania obejmuje:
1) budowę oraz przebudowę drogi gminnej nr 109370L, od km 0+153,00 do km 2+910.2.00, o długości 2757,20 m w gminie Potok Górny poprzez:

  • przebudowę jezdni na odcinku (do 0+244,00 km),
  • budowę drogi na pozostałym odcinku,
  • przebudowę istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego w zakresie przepustów drogowych, a także renowację rowów,
  • przebudowę skrzyżowań,
  • budowę parkingu prawostronnego przy Urzędzie Gminy, usytuowanego w km 0+177,40
   i km 0+242,50, poza pasem drogowym, na działce nr ewid. 945,
  • przebudowę parkingu przy kościele parafialnym w Potoku Górnym na działkach nr ewid. 3251 i 290,
  • budowę lewostronnego chodnika o długości 19,70 m oraz prawostronnego o długości 85,40 m w tym 71,50 m w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową nr 2961L,
  • poprawę dostępności do przyległych działek,
  • przebudowę części infrastruktury sieci uzbrojenia terenu,
  • przebudowę części istniejącego oświetlenia ulicznego oraz budowę nowego,
  • poprawę organizacji ruchu drogowego.

 

2) W ramach przedsięwzięcia nastąpi także przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej, obejmie ona rejon km 0+153 – 0+500, km 0+780 – 0+850, km 1+385 – 1+400, km 1+620 – 2+000, km 2+190 – 2+360, km 2+710 – 2+910,20.

Inwestycja w trakcie realizacji, termin wykonania: 17 kwietnia 2022 r.
Wartość umowy: 3 282 536,12 zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 969 521,00 zł. Wkład własny gminy: 1 313 015,12 zł.

 

 

 

 

 

 

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka

Przebudowa drogi powiatowej nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka w zakresie wykonania chodnika w km 3+778 do km 4+380 wraz z poprawą odwodnienia pasa drogowego (oczyszczenie, profilowanie rowów).

Projekt budowlany obejmował budowę chodnika na długości 602 m i szerokości 2 m wzdłuż drogi powiatowej 2961L Krzeszów-Dąbrówka w miejscowości Lipiny Dolne.

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej. Na długości chodnika wody opadowe zbierane będą przy krawężniku, a następnie odprowadzone za chodnik na tereny zielone pasa drogowego ściekami podchodnikowymi.

Termin realizacji umowy: do dnia 11 grudnia 2021 r.
Wartość umowy: 564 571,55 zł brutto.
Zadanie realizowane w ramach Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego.
Wysokość dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju: 150 000,00 zł.
Wkład własny gminy: 414 571,55 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 109368L w miejscowości Lipiny Dolne

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu województwa lubelskiego na budowę i modernizację (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz z oszczędności poprzetargowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja jest realizowana z myślą o terenach inwestycyjnych przekształcanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Potok Górny.

Przedmiot projektu obejmował:
1) roboty przygotowawcze – usunięcie humusu, lokalnie odrostów krzaków;
2) ulepszenie podłoża drogi gruntowej na szerokości 5,80 m wraz z jego zabezpieczeniem warstwą powierzchniowego utrwalenia;
3) roboty wykończeniowe w zakresie uporządkowania terenu.

Długość przebudowanej drogi: 990 mb.
Termin wykonania: do dnia 6 września 2021 r.
Wartość umowy: 490 914,53 zł brutto.
Kwota przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 100 000,00 zł.
Kwota środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaoszczędzonych w wyniku przetargu (sieć wodociągowa w Jasienniku Starym i Kolonii Malennik): 343 455,17 zł.
Wkład własny gminy: 47 459,36 zł.

7. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipiny Górne-Borowina

Przedmiot zadania obejmował:
1) demontaż istniejącego kotła, armatury i urządzeń,
2) demontaż drzwi i zamurowanie otworu do istniejącej kotłowni,
3) wstawienie drzwi do projektowanej kotłowni, stalowe ppoż. REI60,
4) wykonanie otworu i wstawienie drzwi pomiędzy pomieszczeniami magazynowymi w piwnicy,
5) skucie, wyrównanie wylewki cementowej na podłodze projektowanej kotłowni, resztek odpadającego tynku ze ścian i sufitu, skucie resztek odpadającego tynku ze ścian i sufitu klatki schodowej,
6) wykonanie posadzki samopoziomującej, pokrycie posadzki płytkami (terakotą), malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu kotłowni,
7) malowanie ścian i sufitu na klatce schodowej,
8) wykonanie, naprawa instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych elementów (oświetlenie, puszki, gniazda, rozdzielnia elektryczna),
9) montaż nowej kotłowni gazowej wraz z całą armaturą i urządzeniami towarzyszącymi,
10) przebudowę instalacji gazowej.

Termin wykonania: do dnia 17 listopada 2021 r. Wartość umowy: 189 400,00 zł brutto.

8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów w zakresie
budowy chodnika na odcinku od km 16+067 do km 17+056 (Szyszków – Naklik).

W ramach tego zadania wykonano 989 m chodnika o szerokości 1,5 m, przy drodze wojewódzkiej nr 863, od Szyszkowa w kierunku Naklika. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim w Lublinie.

- Reklama -

Termin wykonania: 28 wrzesień 2021 r. Wartość umowy: 639 300,25 zł brutto.
Udział Urzędu Marszałkowskiego: 319 650,13 zł. Udział gminy Potok Górny: 319 650,13 zł.

9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja budynku świetlico-remizy w Potoku Górnym

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje między innymi:

1) Zaadoptowanie miejsca na czwarty garaż w istniejącym budynku strażnicy oraz wykonanie powierzchni zabezpieczającej posadzki we wszystkich boksach garażowych,
2) Zmiana pokrycia dachowego oraz poprawa docieplenia poddasza na sali widowiskowej oraz na pomieszczeniach kuchni oraz kotłowni,
3) Remont kotłowni,
4) Rozbudowa pomieszczeń kuchennych w miejsca do przygotowywania posiłków, miejsca do wydawania, przechowywania oraz mycia naczyń,
5) Wyposażenie w dwie chłodnie,
6) Zaprojektowanie miejsc magazynowych do składowania wyposażenia sali, toaleta przy węźle kuchennym, toalety do sali widowiskowej oraz pomieszczenia szatni oraz niewielki taras przy wyjściu z sali,
7) Sala szkoleniowa dla strażaków oraz pomieszczenie dla stowarzyszenia – nadbudowa nad istniejącą kotłownią i kuchnią,
8) Remont holu łączącego górną salę z wyjściem na zewnątrz,
9) Wyposażenie sali widowiskowej w klimatyzację,
10) Termomodernizację całego budynku oraz wykonanie elewacji oraz odprowadzenie wody opadowej z dachów,
11) Dostosowanie wszystkich mediów, instalacji oraz budynku do istniejących standardów oraz przepisów bezpieczeństwa.

Termin wykonania: do dnia 30 listopada 2021 r. Wartość umowy: 55 000,00 zł brutto.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja i podniesienie funkcjonalności infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Potok Górny”

1. Zakres dokumentacji obejmuje:
I) Projekt sieci wodociągowej łączącej Lipiny Dolne (działka nr 1668/2) z Lipinami Górnymi- Borowina (działka nr 978/1),
II) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naklik (działka nr 394) do przepompowni ścieków PG5 (działka nr 387/2),
III) Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Malennik (od działki nr 113 do działki nr 2),
IV) Przebudowę w gminie Potok Górny:

1) Sieci wodociągowej polegającej na:

 • wymianie hydrantów nadziemnych oraz układów zasuw,
 • modernizacji ujęć wody w Nakliku i Lipinach Dolnych, wymianie wodomierzy na wodomierze z systemem odczytów radiowych.

2) Sieci kanalizacyjnej polegającej na:

 • wymianie urządzeń na przepompowniach ścieków,
 • modernizacji oczyszczalni ścieków w Lipinach Dolnych i Zagródkach.

Szczegółowy zakres przebudowy:
1) Przebudowa hydrantów nadziemnych wraz z zasuwą, obudową i skrzynką oraz zasuw liniowych i armatury towarzyszącej na sieci wodociągowej w miejscowościach: Potok Górny (od działki 832 i 1687 w stronę Lipin Dolnych), Naklik, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina.

Modernizacja ujęć wody:
2) Ujęcie wody Lipiny Dolne – montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie,
3) Ujęcie wody Naklik – montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie wraz z wymianą szafy sterowniczej i pomiarowej.

Kompleksowa wymiana wodomierzy na wodomierze z systemem odczytów radiowych w miejscowościach: Dąbrówka, Zagródki, Szyszków, Jedlinki, Potok Górny, Naklik, Lipiny Dolne, Lipiny Dolne-Kolonia, Lipiny Górne-Lewki, Lipiny Górne-Borowina.

Przebudowa przepompowni ścieków, sterowania oraz monitoringu z wizualizacją w miejscowościach:

 • Potok Górny PB2,
 • Naklik PG5, PG6, PG7,
 • Lipiny Dolne-Kolonia PC1, PC2,
 • Lipiny Dolne PA3, PA4, PA5, PA6, PA7,
 • Lipiny Górne-Lewki PD1, PD2, PD3,
 • Lipiny Górne-Borowina PD4, PD5, PD6, PD7, PD8.

Przebudowa sterowania i monitoringu z wizualizacją na przepompowniach w miejscowościach:

 • Jasiennik Stary PA1, PA2,
 • Potok Górny PB3,
 • Jedlinki J1, J2, J3.

Modernizacja oczyszczalni ścieków:
1) w Lipinach Dolnych:

 • wymiana dyfuzorów napowietrzających w komorach napowietrzania oraz komorze tlenowej stabilizacji osadu,
 • wymiana układu pomiarowego przepływu ścieków,
 • wymiana pompy przenośnikowej powietrznej,
 • montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich technologicznych urządzeń znajdujących się na obiekcie,
 • przebudowa trzech przepompowni ścieków, montaż systemu odwadniania osadu.

2) w Zagródkach:

 • wymiana układu pomiarowego przepływu ścieków,
 • montaż systemu monitoringu i wizualizacji wszystkich
  technologicznych urządzeń znajdujących się na
  obiekcie.
  Termin realizacji: do dnia 10 grudnia 2021 r. Wartość umowy: 69 500,00 zł brutto.

11. Rozbudowa i przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania i gazowej w budynku remizy OSP w miejscowości Lipiny Dolne

Przedmiot zadania obejmował:
1. prace demontażowe,
2. instalację wody zimnej i ciepłej,
3. instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej,
4. instalację centralnego ogrzewania,
5. instalację gazową,
6. wyposażenie gastronomiczne kuchni,
7. wlz – rozdział energii,
8. instalację gniazd.

Termin realizacji zadania: do dnia 10 listopada 2021 r. Wartość umowy: 91 360,76 zł brutto.

12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród –Cieszanów (od Szyszkowa w kierunku Dąbrówki)

 

 

W ramach tego zadania na drodze wojewódzkiej nr 863 położono nową nawierzchnię na odcinku 2 km (od Szyszkowa w kierunku Dąbrówki). Inwestycja została w całości zrealizowana przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

13. Budowa budynku hali garażowej w Potoku Górnym

Budynek hali garażowej będzie wykorzystywany do garażowania pojazdów i sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Potoku Górnym, jak również będzie służył do celów remontowych. Poprawi się również funkcjonalność i estetyka terenu. Należy podkreślić, że hala została wykonana jeszcze w dobrym czasie, bo w cenie przetargowej sprzed podwyżki stali i innych materiałów budowlanych. W obecnej chwili ta inwestycja byłaby mało realna z uwagi na bardzo duże koszty.

Przedmiot inwestycji obejmował:
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
2) Betonowanie, zbrojenie konstrukcji, konstrukcje żelbetowo monolityczne, roboty izolacyjne, wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
3) Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, wykonanie pokryć dachowych,
4) Wykonanie wykopów w gruncie, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
5) Budowę hali garażowej – budynek wolnostojący, parterowy niepodpiwniczony, wykonany w technologii stolarki szkieletowej. Dach dwuspadowy, o konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową.

Dane techniczne:

 • powierzchnia użytkowa – 454,76 m2,
 • powierzchnia zabudowy – 480,00 m2,
 • kubatura – 2750,00 m3,
 • wysokość budynku od poziomu terenu przy głównym wejściu – 6,40 m,
 • wysokość użytkowa – 4,50 – 5,45 m,
 • wymiary: szerokość elewacji frontowej – 12,00 m, długość budynku – 40,00 m.
  Budynek został wyposażony w instalację elektryczną (montaż rozdzielnic, oświetlenia podstawowego, gniazd wtykowych, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej) oraz instalację wentylacji grawitacyjnej.

6) Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn zalicznikowego do budynku hali garażowej.

Termin wykonania zadania: do 28 października 2021 r. Całkowita wartość inwestycji: 562 221,82 zł brutto.

14. Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Potok Górny

Inwestycja była bardzo potrzebna i konieczna, ponieważ urządzenia na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na oczyszczalni ścieków w Zagródkach były mocno wyeksploatowane oraz częściowo uszkodzone i nie spełniały swojej funkcji. Zarówno sieć wodociągowa, kanalizacyjna jak i oczyszczalnia ścieków wymagały gruntownej modernizacji z uwagi na długi okres użytkowania i liczne awarie.

Zadanie mogło zostać zrealizowane dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Przedmiot inwestycji obejmował:
1) Rozbudowę sieci wodociągowej w zakresie wodociągu o średnicy PE Ø 110 mm o długości L=1614 m (połączenie wodociągu Lipiny z wodociągiem Potok Górny) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (hydranty, zasuwy, armatura odcinająca, rury ochronne na sieciach elektrycznych i teletechnicznych, rury osłonowe przepustowe),
2) Przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w miejscowościach: Dąbrówka, Zagródki, Szyszków, Potok Górny, Jedlinki oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Zagródki w zakresie:
a) przebudowy hydrantów nadziemnych DN80 wraz z zasuwą DN80 obudową i skrzynką,
b) przebudowę zasuw liniowych DN200, DN150, DN100, DN80 na sieci wodociągowej i armatury towarzyszącej,
c) przebudowę przepompowni ścieków wraz z elementami towarzyszącymi (monitoring, skrzynki elektryczne),
d) modernizację oczyszczalni ścieków.

Termin wykonania zadania: do dnia 15 września 2021 r. Całkowita wartość inwestycji : 1 581 473,02 zł brutto. Kwota dofinansowania z PROW: 775 775,00 zł. Wkład własny gminy: 805 698,02 zł.

red.

 

- Reklama -

- Reklama -

5 Komentarze
 1. Lipiny Dolne mówi

  Do case ty nie żartuj bo Dąbrówka taka duża że eh. Wygrał dzięki Lipinom. Przynajmniej Dolnym, a co do waszych inwestycji to spokojnie. Pewnie i na was przyjdzie pora. My Lipiny zawsze byliśmy ignorowani przez wcześniejszą władzę i teraz jest nasz czas żeby coś poprawić. Tają rekompensata chyba za wcześniejsze lata ignorancji.

 2. Case mówi

  A dla Dąbròwki zero inwestycji a to dzięki Dąbròwce pan objął to stanowisko bo wiem że zdecydowana większość na pana głosowała

 3. Lipiny Dolne mówi

  Tak trzymać.

 4. Lipiny Dolne mówi

  Oby tak dalej. Pozdrawiam.

 5. czytelniczka mówi

  Brawo Panie wójcie! Głosowaliśmy na Pana całą rodziną i nie zawiodliśmy się. Proszę się nie przejmować opinia,, wrogów” bo co by Pan nie zrobił to i tak będzie źle. Pański poprzednik nigdy nie zrobił tyłu inwestycji w ciągu roku a wogule może zrobił tyle co Pan przez 20 lat hehe. Oby ta bieda gminy została tylko ba papierku😉 życzymy Szczęśliwego Nowego Roku i dalszych sukcesów w pracy.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.