Usługi krawieckie

- Reklama -

Zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli kiedy ubezpieczyciel nie udzieli pomocy

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dotyczy nie tylko usług świadczonych przez ubezpieczyciela, lecz również sumy ubezpieczenia oraz ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności. Czy wiesz, co dokładnie chroni Twoje ubezpieczenie?

Inny zakres ochrony ubezpieczeniowej ma OC, a inny jedno z dodatkowych ubezpieczeń. AC, NNW i assistance mają różne wersje, a cechy każdej z nich mogą być określone inaczej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

O tym, jaki jest zakres odpowiedzialności TU w assistance, przeczytasz w tekście <a href=https://ranking-assistance.pl/wylaczenie-assiatance/>Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w assistance – czym są i czego dotyczą?</a>. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nie tylko o ubezpieczeniu assistance, zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w OC

Obowiązkowe OC zapewnia odszkodowanie osobom poszkodowanym przez ubezpieczony pojazd. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w OC jest określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z tą ustawą między innymi:

 • nie można otrzymać polisy z datą wsteczną,
 • jeśli sprawca wypadku lub kolizji był nietrzeźwy, TU ma prawo zastosować wobec niego regres ubezpieczeniowy, czyli zażądać zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanemu,
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje teren tylko tych państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

38. artykuł tej ustawy mówi o tym, że ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w wyniku:

 • działania właściciela na własnym samochodzie,
 • uszkodzenia przez ten pojazd drugiego pojazdu tego samego właściciela,
 • uszkodzenia przewożonego ładunku, chyba że odpowiedzialność za ich uszkodzenie ponosi właściciel innego pojazdu,
 • zniszczenia przewożonych wartościowych przedmiotów, np.: biżuterii, dokumentów, papierów wartościowych.
 • zanieczyszczenia środowiska.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w AC

AC chroni szkody powstałe w wyniku kradzieży i działania sił przyrody oraz spowodowane przez właściciela na własnym pojeździe. W wypadku ubezpieczeń dobrowolnych zakres ochrony jest określany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Co warto sprawdzić w OWU?

 • Zakres terytorialny. Warianty ubezpieczeń różnią się tym, na terenie jakich państw obowiązują;
 • wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie udzieli pomocy właścicielowi ubezpieczonego pojazdu. Są to często sytuacje związane z jazdą po spożyciu alkoholu, zgubieniem kluczyków do auta, działaniami wojennymi i terrorystycznymi, trzęsieniami ziemi i innymi zdarzeniami. Niektóre z sytuacji wyłączonych z odpowiedzialności TU następują z powodu zaniedbania właściciela auta, a inne w związku z czynnikami niezależnymi i od kierowcy, i od ubezpieczyciela samochodu;
 • zasady likwidacji szkody częściowej i całkowitej. Tę pierwszą likwiduje się w formie gotówkowej (czyli wypłaty poszkodowanemu pieniędzy na naprawę auta) albo bezgotówkowej (czyli naprawy w warsztacie wybranym przez ubezpieczyciela). Szkoda całkowita (gdy pojazd ulega takiemu zniszczeniu, że nie nadaje się do naprawy) jest likwidowana przez wypłatę odszkodowania równego wartości auta przed szkodą, pomniejszonej o wartość jego nieuszkodzonych elementów;
 • sumę ubezpieczenia. Jest to górna granica, do której może być wypłacane odszkodowanie. Suma ubezpieczenia może być stała, zmienna, redukcyjna i odnawialna. Stała nie zmienia się wraz z utratą wartości samochodu, w przeciwieństwie do zmiennej. Wybór sumy redukcyjnej sprawi, że każda szkoda pokryta z AC obniży kwotę przyszłych odszkodowań. Odwrotnie będzie w wypadku odnawialnej sumy ubezpieczenia;
 • franszyzę integralną (niebranie odpowiedzialności za szkody do pewnej wartości) i redukcyjną (udział własny właściciela pojazdu w likwidowaniu szkody) w danym ubezpieczeniu.

- Reklama -

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ochroną kierowcę albo kierowcę i pasażerów jadących ubezpieczonym pojazdem. Mianem nieszczęśliwego wypadku określa się zdarzenie następujące w czasie ruchu lub używania pojazdu, bezpośrednio powodujące uszkodzenie zdrowia lub śmierć osób znajdujących się w pojeździe.

Na jakie ograniczenia zakresu ochrony należy zwrócić uwagę przy wyborze NNW?

 • Na sumę ubezpieczenia, przez którą mnożony jest procentowy uszczerbek na zdrowiu (w ten sposób oblicza się wysokość wypłacanego świadczenia),
 • na to, kto jest uprawniony do otrzymania ubezpieczenia (tylko kierowca czy wszystkie osoby jadące autem),
 • na to, za jakie usługi zapłaci ubezpieczyciel (np. leczenie, rehabilitację, zakup leków, kremację),
 • na wyłączenia odpowiedzialności. Wyłączone są często szkody spowodowane umyślnie albo przez osobę pozbawioną prawa jazdy, związane z popełnieniem przestępstwa, działaniami wojennymi, wyścigami, nauką jazdy czy wynajmem pojazdu.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w assistance

Assistance to pakiet usług skierowanych do właścicieli pojazdów, świadczonych w razie wystąpienia zdarzenia drogowego. Wybierając assistance, można spotkać się z następującymi ograniczeniami zakresu ochrony:

 • wyłączeniami odpowiedzialności podobnymi jak te wymienione wyżej w akapitach poświęconych AC i NNW;
 • franszyzą kilometrową – minimalną odległością zdarzenia od miejsca zamieszkania poszkodowanego, poniżej której ubezpieczyciel nie udziela pomocy. W ten sposób może być ograniczone np. holowanie;
 • limitami usług – jeden rodzaj usługi może być świadczony pewną ilość razy w okresie ubezpieczeniowym. Ponadto czasem osoba poszkodowana musi wybrać jedną z kilku usług, a nie je wszystkie.

Gdzie znaleźć więcej informacji o zakresie ochrony ubezpieczeniowej?

Tych informacji można szukać nie tylko w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i w OWU poszczególnych towarzystw. Warto również zajrzeć na strony porównywarek ubezpieczeń (np. https://ranking-assistance.pl/), gdzie znajdują się przystępnie podane informacje na ten temat.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.