- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

XI Lato na Żurawinowym Szlaku

30 lipca zapraszamy do miejscowości Ciosmy na XI Lato na Żurawinowym Szlaku. Festyn poprzedzi rajd rowerowy.

 

 

PROGRAM I REGULAMIN

XI Rajdu Rowerowego „Żurawinowym Szlakiem”

Termin rajdu – 30 lipca 2017 roku (niedziela)

 

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach
 • PTTK O/Biłgoraj , www.pttkbilgoraj.vdl.pl
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciosmach

Współorganizatorzy:

 • Urząd Gminy w Biłgoraju
 • Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju
 • Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
 • Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

Patronat medialny: „Nowa Gazeta Biłgorajska”,

 

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:

 • Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel./fax. 084 688 00 00 lub e-mail. poitbilgoraj@interia.pl,

CELE RAJDU:

 

 • promocja „Żurawinowego szlaku” rowerowego
 • popularyzacja turystyki rowerowej jako optymalnej formy aktywnego wypoczynku
 • integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorców organizujących i wspierających turystykę
 • poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”

 

PRZEBIEG TRASY RAJDU

12:30 – zbiórka uczestników rajdu na parkingu przy stacji paliw „Lotos” w Biłgoraju,

- Reklama -

ul. Włosiankarska 2

13:00 – wyjazd na trasę liczącą ok. 25 km

15:30 – piknik na boisku sportowym przy szkole w Ciosmach

powrót z Ciosmów we własnym zakresie

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 4. Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
 6. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 7. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 8. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 9. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 10. Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 11. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.
 12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).
 13. Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.
 14. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
 15. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
 16. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 28.07.2017 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po dniu 28.07.2017 r. wpisowe nie będzie zwracane.
 17. Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują talon

gastronomiczny oraz ubezpieczenie na czas trwania rajdu.

Dla dzieci i młodzieży do lat 12 rajd oraz członków PTTK jest bezpłatny

 1. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 2. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

Organizatorzy

 

Imprezę dofinansowano ze środków Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

Imprezę dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Imprezę dofinansowano ze środków Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.