- Reklama -

X Rajd Rowerowy „Żurawinowym Szlakiem”

PROGRAM I REGULAMIN

 

X Rajdu Rowerowego „Żurawinowym Szlakiem”

Termin rajdu – 31 lipca 2016 roku (niedziela)

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach

PTTK O/Biłgoraj , www.pttkbilgoraj.vdl.pl

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze w Biłgoraju

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciosmach

 

 

 

CELE RAJDU:

 promocja „Żurawinowego szlaku” rowerowego

popularyzacja turystyki rowerowej jako optymalnej formy aktywnego wypoczynku

integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorców organizujących i wspierających turystykę

poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”

 

PROGRAM RAJDU

 

12:00 – 13:00  zapisy na rajd  na parkingu przy stacji paliw „LOTOS Optima” w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 2

13:00  –  wyjazd na trasę liczącą ok. 25 km 

15:30  –  zakończenie rajdu, powrót z Ciosmów we własnym zakresie dla chętnych udział w pikniku na boisku sportowym przy szkole w Ciosmach,

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

 

 Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych  lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

- Reklama -

Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.

W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.

Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.

Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.

Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).

Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.

W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników w dniu 31.07.2016 r. na miejscu zbiórki.  Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. Dla dzieci i młodzieży do lat 12 oraz członków PTTK i obsługi  rajd jest bezpłatny.

Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

 

 Postanowienia końcowe.

1.  Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

 

 

Imprezę dofinansowano ze środków:

Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.