kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

X Rajd Rowerowy „Żurawinowym Szlakiem”

- Reklama -

PROGRAM I REGULAMIN

 

X Rajdu Rowerowego „Żurawinowym Szlakiem”

urząd MArszałkowski projekt

Termin rajdu – 31 lipca 2016 roku (niedziela)

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „Dąb” w Ciosmach

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

PTTK O/Biłgoraj , www.pttkbilgoraj.vdl.pl

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Roztoczańskiej – Rowerowe Roztocze w Biłgoraju

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciosmach

 

 

 

CELE RAJDU:

 promocja „Żurawinowego szlaku” rowerowego

popularyzacja turystyki rowerowej jako optymalnej formy aktywnego wypoczynku

integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorców organizujących i wspierających turystykę

poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”

 

PROGRAM RAJDU

 

12:00 – 13:00  zapisy na rajd  na parkingu przy stacji paliw „LOTOS Optima” w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 2

13:00  –  wyjazd na trasę liczącą ok. 25 km 

15:30  –  zakończenie rajdu, powrót z Ciosmów we własnym zakresie dla chętnych udział w pikniku na boisku sportowym przy szkole w Ciosmach,

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU

 

 Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych  lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.

W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.

Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.

Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.

Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).

Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.

W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników w dniu 31.07.2016 r. na miejscu zbiórki.  Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł. Dla dzieci i młodzieży do lat 12 oraz członków PTTK i obsługi  rajd jest bezpłatny.

Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

 

 Postanowienia końcowe.

1.  Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

 

 

Imprezę dofinansowano ze środków:

Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.