- Reklama -

Wspierają młodych i zdolnych

– Gmina Józefów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w uznaniu dla osiągnięć młodych i zdolnych ludzi, przyjmuje lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na jej terenie. Właściwe wspieranie rozwoju predyspozycji jest jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów oraz wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Przyjęcie programu ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki oraz promocja najlepszych uczniów w gminie poprzez wynagrodzenie ich chęci, wysiłku oraz systematyczności, jakie wkładają w pozyskiwanie i rozszerzanie swojej wiedzy. Przyznawane stypendium będzie motywować uczniów do rozwoju i do wzrostu aspiracji, a grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska.

Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży finansowana będzie ze środków pochodzących z budżetu gminy Józefów.

Poprzez realizację programu ma nastąpić wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży, wzrost zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego, wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad, wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli, poprawa wyników osiąganych ze sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz promocja szkoły w środowisku lokalnym.

- Reklama -

 Dla kogo stypendium? Stypendium ma stanowić formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów – mieszkańców gminy Józefów. Jest ono wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny. Mogą je otrzymać zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

  O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół, o których mowa, posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej spełniający następujące wymagania: uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej: w klasach IV-VI szkół podstawowych co najmniej 5,50; w gimnazjach co najmniej 5,30 oraz posiadanie wzorowej oceny z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy lub uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

  Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół i placówek za zgodą opiekuna lub opiekunowie prawni uczniów. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na wniosek w terminie do 31 lipca danego roku.

Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy, tj. od 1. miesiąca kolejnego roku szkolnego i wynosi 100 zł miesięcznie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.