Wójt z wotum zaufania

W piątek, 21 maja br., w Sali Obrad Urzędu Gminy Goraj odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Najważniejszym punktem sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy za 2018 r. Raport został w całości opracowany przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych pod przewodnictwem Sekretarza – Zenona Głowalę. Zostały przedstawione w nim zrealizowane przez władze samorządowe działania w sferze: organizacyjno-funkcjonalnej, finansowej i inwestycyjnej, społecznej, infrastrukturalnej i obywatelskiej.

Każdy zainteresowany może zapoznać się z treścią raportu udostępnionego na stronie: http://www.goraj.eu/ oraz w BIP Urzędu Gminy Goraj. Ponadto również sami mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w debacie podczas sesji Rady Gminy, jednakże nikt nie skorzystał z tej możliwości.

Zgodnie z ubiegłorocznymi zmianami ustawy o samorządzie gminnym radni po raz pierwszy zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi, który również po raz pierwszy był zobowiązany do sporządzenia raportu o stanie gminy. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego – wójta – w zakresie działalności finansowej gminy. Najważniejszymi punktami obrad było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium Wójtowi. Radni Gminy Goraj jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium Wójtowi za rok 2018. . Wójt otrzymał brawa od radnych oraz gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy Goraj. Wyrazy uznania trafiły również do Pani Doroty Hawryło – Skarbnik Gminy Goraj.

W swoim wystąpieniu wójt dokonał podsumowania działań samorządu gminnego za ubiegły rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2018r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. i przedstawiła Radzie Gminy Goraj wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Dochody gminy ogółem w 2018 r. wyniosły 18 424 303,26 zł., natomiast wydatki ogółem wyniosły 20 112 088,23 zł. Ubiegły rok podobnie jak lata wcześniejsze upłynął pod znakiem realizacji wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji. Na ten cel Gmina Goraj przeznaczyła w 2018 r. kwotę niemal 7 mln zł, co stanowi jedną trzecią całego budżetu gminy. Natomiast majątek gminy w stosunku do roku poprzedniego powiększył się o ponad 6 mln zł i obecnie wynosi 49 mln zł.

Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny sukces radnych, sołtysów i pracowników urzędu. Podziękował radnym za współpracę przy zarządzaniu gminą, a sołtysom za życzliwość i pomoc. Podziękowania skierował również do pracowników Urzędu Gminy, organizacji pozarządowych oraz całego społeczeństwa gminy

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.