Usługi krawieckie

- Reklama -

Wójt Goraja z absolutorium

Wójt gminy Goraj Antoni Łukasik otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok.

Głównym punktem obrad ostatniej sesji Rady Gminy Goraj było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy Goraj z tytułu wykonania budżetu gminy Goraj za 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy, Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Goraj.

Wójt gminy Goraj Antoni Łukasik w swoim przemówieniu poinformował, że wysokość zrealizowanych dochodów wynosiła 16 mln zł i została zrealizowana w ponad 98% zakładanego planu. Wysokość zrealizowanych wydatków wyniosła 15 mln  zł i została zrealizowana w blisko 95% zakładanego planu.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wzrosło o kwotę 121 tys. 546 zł w stosunku do roku poprzedniego i wynosiło dokładnie 796 tys. 808 zł. Jest ono mniejsze w stosunku do zadłużenia z poprzedniej kadencji, które wynosiło około 960 tys. zł. Jak podkreślał wójt gminy, sytuacja wydaje się również korzystna z innego punktu widzenia. Mimo że zadłużenie wzrosło w stosunku do zadłużenia w roku poprzednim o 120 tys. zł, to realizując różnorodne zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, majątek gminy Goraj powiększył się o kwotę 3 mln 183 tys. zł.

- Reklama -

Wysokość środków na zadania inwestycyjne wyniosła blisko 3 mln zł. Wójt przedstawił również najważniejsze inwestycje realizowane w gminie Goraj w minionym roku. Przebudowa przedszkola w Goraju kosztowała 1 mln 300 tys. zł. Z budżetu gminy na ten cel została przekazana kwota ponad 500 tys. zł. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goraju opiewał na kwotę blisko 740 tys. zł. Z budżetu gminy przekazano niemalże 300 tys. zł. Odbudowana została droga w Zagrodach tzw. wietrznionki w ramach środków powodziowych za łączną kwotę 286 tys. zł. Z budżetu gminy na ten cel wydano 65 tys. zł. Utwardzenie drogi w Zastawiu kosztowało 90 tys. zł, a środki własne to 20 tys. zł. Wykonanie przebudowy drogi do cmentarza w Goraju to zadanie, które w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy. Inwestycja kosztowała 156 tys. zł, z czego fundusze sołeckie stanowiły 50 tys. zł. Na ul. Rolnej w Goraju przebudowany został wodociąg w ramach dużego projektu dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej za kwotę  142 tys. zł, z czego środki budżetu gminy to kwota ponad 66 tys. zł. Przebudowano również linię wodociągową w Zagrodach za kwotę 90 tys. zł. Dokonano termomodernizacji budynku remizy w Hoszni Ordynackiej za kwotę blisko 43 tys. zł.

Ponadto przebudowano niemal 4 km dróg gminnych i wyremontowano około 1 km. Na ten cel wydano 1 mln 300 tys. zł, w tym 600 tys. zł to środki zewnętrzne.

Na drogach powiatowych zostały wykonane remonty cząstkowe przez powiat biłgorajski. Z zadań wspólnych, do których gmina Goraj dołożyła swoje środki, wykonano nową nawierzchnię na odcinku około 400 mb. na tzw. Kondrackiej Górze (na drodze biegnącej od Zastawia do Hoszni Ordynackiej). Łącznie w 2017 r. na terenie gminy Goraj powstały i zostały wyremontowane nawierzchnie dróg na długości blisko 7,5 km.

Na zakończenie wójt podziękował wszystkim za pracę, zaangażowanie i pomoc we wszelkich działaniach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi gminy Goraj.

Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Antoniemu Łukasikowi.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.