- Reklama -

- Reklama -

Ogłoszenie Wójta Gminy Łukowa

- Reklama -

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUKOWA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łukowa Uchwały Nr XXI/148/21 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowa (dalej: miejscowego planu).

Zamiarem sporządzenia zmiany miejscowego planu jest ustalenie przebiegu inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Józefów – Lubaczów, na terenach obrębów geodezyjnych Szostaki i Łukowa.

- Reklama -

Wnioski do projektu zmiany miejscowego planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu należy wnosić do Wójta Gminy Łukowa:

  • w formie papierowej na adres Łukowa 262, 23-412 Łukowa,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: budownictwo@lukowa.pl
    lub na EPS: /UGLukowa/SkrytkaESP,

w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku
z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Łukowa, danych osobowych, uzyskanych w toku przeprowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.