- Reklama -

Wójt gminy Potok Górny

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, TERENU POŁOŻONEGO PRZY DRODZE GMINNEJ NR 109366L W MIEJSCOWOŚCI LIPINY GÓRNE-LEWKI, GMINA POTOK GÓRNY

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Potok Górny nr IX/78/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne-Lewki, Gmina Potok Górny

WÓJT GMINY POTOK GÓRNY ZAWIADAMIA

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej Nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne-Lewki, Gmina Potok Górny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny w pokoju nr 17

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny, 116, 23-423 Potok Górny w pokoju nr 38 od godz. 10.00 do godz. 12.00.

- Reklama -

Zgodnie z art. 15 ust. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Potok Górny na adres: Urząd Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny z dopiskiem ,,zmiana planu”, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 6 listopada 2019 r. do dnia 17 grudnia 2019 r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013, poz. 262),
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013, poz. 235),
  • za pomocą skrzynki elektronicznej podawczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy drodze gminnej nr 109366L w miejscowości Lipiny Górne-Lewki, Gmina Potok Górny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Potok Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny w pokoju nr 17

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 6 listopada 2019 r. do 17 grudnia 2019 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@potokgorny.com.pl

Uwagi i wnioski złożone po 17 grudnia 2019 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Potok Górny z siedzibą Urzędu Gminy Potok Górny Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny i są one podawane w celu składania uwag do projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Urzędu Gminy Potok Górny Potok Górny 116 23-423 Potok Górny.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: inspektor@cbi24.pl

- Reklama -

1 komentarz
  1. Walentina mówi

    No w koncu cos sie w tej gminie dzieje. Bo od roku czasu jakby gmina zamarła. Siedzi cicho i czeka. Ciekawe na co czeka?? No coz moze na ten cud zapowiadany tak szumnie przed wyborami. Wszyscy tak mówili wiekszosc cicho szeptała a nie którzy to nawet głosno całkiem. Cud cud cud cud cud cud cud cud cud cud cud cud cud. Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa miał byc cud. Ale go jakos nie widac. Mija rok a cudu nie ma. Wiadomo takie sprawy wymagaja czasu i powaznych przemyslen wiec co. Teraz władza mysli a my czekamy. pamietajcie drodzy mieszkancy o jednej rzeczy. Dobrymi checiami to ponoc piekło wybrukowali i to niemal całe, Oby sie na tych checiach nie skonczyło.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.