- Reklama -

Więźniowie będą pracować

Skazani zatrudniani są w dwu podstawowych formach – pracy odpłatnej i nieodpłatnej. Pracują zarówno wewnątrz jednostki penitencjarnej, ale też poza jej murami. Ogółem na rzecz Zakładu Karnego w Zamościu pracuje obecnie 364 skazanych, z tego 115 zatrudnionych jest u kontrahentów zewnętrznych.

Zatrudnienie nieodpłatne realizowane jest w formie prac publicznych, tu beneficjentem jest lokalny samorząd terytorialny, oraz prac na cele charytatywne i na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zainteresowanie podmiotów współpracą z Zakładem Karnym w Zamościu w tym zakresie jest ciągle bardzo duże. Potwierdza to tezę o wysokiej jakości i użyteczności wykonywanej przez skazanych pracy. Na potwierdzenie tych słów trzeba wskazać, iż taką formą zatrudnienia objętych jest obecnie siedemdziesięciu siedmiu skazanych, którzy zatrudnieni są w instytucjach publicznych na terenie miasta Zamość, a także na terenie całego powiatu zamojskiego.

Analizując trendy w zatrudnieniu odpłatnym, zaobserwować można okresy zwiększonego popytu w okresie od wiosny do jesieni. Jest to naturalne. Wykonywana jest wtedy większość prac remontowo-budowlanych oraz prace w rolnictwie. Także w tym roku dostrzec można to zjawisko. Zgłaszają się bowiem nowe firmy chcące zatrudnić u siebie skazanych. Praca za wynagrodzeniem jest szczególnie ważna i pożądana. Pozwala skazanym regulować zobowiązania (np. alimentacyjne czy komornicze albo też zadośćuczynić szkody wyrządzone przestępstwem), pozwala pomóc bliskim w zapewnieniu środków do życia. Obecnie odpłatnie poza zakładem karnym pracuje 39 skazanych.

– Wsłuchując się w opinie płynące od kontrahentów, można stwierdzić, że osadzeni, poza nielicznymi wyjątkami, postrzegani są jako dobrzy, zdyscyplinowani i zmotywowani pracownicy. Dużym atutem jest też posiadanie przez nich często wysokich kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy. Każdy skazany, podejmując zatrudnienie, rozpoczyna nowy, ważny etap w swoim życiu działanie na rzecz zmiany samego siebie. Praca przygotowuje ich do opuszczenia murów zakładu karnego. Pracując poza jednostką penitencjarną, nabywają dodatkowo niezbędnego doświadczenia, nawyków oraz wzorców postaw pomagających im później odnaleźć się w życiu, po opuszczeniu zakładu karnego – mówi chor. Jacek Szadkowski, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu.

- Reklama -

Skazani z Zakładu Karnego w Zamościu zatrudnieni są w firmach prywatnych, organizacjach pożytku publicznego, parafiach, hospicjach, w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego takich jak: szkoły, szpitale, przedszkola, bursy oraz innych jednostkach samorządowych, wykonujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej.

– Współpraca ta dotyczy również przedsiębiorców z powiatu biłgorajskiego, a jej początek w zakresie zatrudnienia osadzonych datuje się na koniec 2013 roku. Obecnie zamojska jednostka penitencjarna posiada zawarte z firmami z tego powiatu dwie umowy o zatrudnienie odpłatne. Obie firmy reprezentują branżę budowlaną. Zatrudnionych na ich rzecz jest siedemnastu skazanych, którzy wykonują swoją pracę zarówno na terenie powiatu, jak i poza jego granicami administracyjnymi, np. w Zamościu. Współpraca z podmiotami z powiatu biłgorajskiego układa się na wysokim poziomie. Skazani przez pracodawców oceniani są jako bardzo dobrzy, zdyscyplinowani i sumienni pracownicy. Dzięki posiadanym kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu stanowią dla pracodawców cenny nabytek kadrowy. Wysokie zaangażowanie skazanych w pracy i ich kwalifikacje zostały szerzej docenione przez firmy z powiatu biłgorajskiego, ponieważ dwie następne zgłosiły zainteresowanie współpracą z Zakładem Karnym w tym zakresie – dodaje.

Bardzo ważnym atutem docenianym wielokrotnie przez pracodawców współpracujących z zamojską jednostką penitencjarną jest prosta i nieczasochłonna procedura zawarcia umowy. W jej ramach miejsca wskazane przez potencjalnego kontrahenta podlegają procedurom rozpoznania pod względem ochronnym. Następnie przygotowywana jest i podpisywana umowa. Kosztami zatrudniającego są: wynagrodzenie za pracę, koszt transportu skazanych i szkolenia BHP oraz wyposażenie skazanych w odpowiednie ubranie robocze. Wynagrodzenie za pracę, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks karny wykonawczy, nie może być mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. obecnie 1850zł brutto. Dodać jednak należy, że przedsiębiorcy zatrudniający skazanych otrzymują refundację poniesionych kosztów. W chwili obecnej jest to 20% wypłaconego osadzonym wynagrodzenia brutto. Zaznaczyć należy, iż w chwili obecnej trwają prace nad projektem, w którym procent ten byłby większy, co oznaczałoby w praktyce, że koszty pracy skazanego byłyby niemal o połowę niższe niż innego pracownika.

Poza zatrudnieniem odpłatnym istnieje także możliwość zatrudnienia nieodpłatnego skazanych. Mogą z takiej formy korzystać jednak tylko organy administracji publicznej (np. miasta, gminy, powiaty i ich jednostki organizacyjne), a także organizacje pożytku publicznego. Obecnie żaden podmiot z powiatu biłgorajskiego nie korzysta z takiej możliwości. Być może barierą jest spora odległość od zamojskiej jednostki.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.