- Reklama -

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2016 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia zostaną zwaloryzowane przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszącego 100,24%.
Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r.
W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty.
Podstawa prawna waloryzacji świadczeń
Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń w 2016 r. jest realizowana na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 748 ze zm.) oraz innych ustaw, na podstawie których zostały przyznane świadczenia objęte waloryzacją.
Zasady waloryzacji świadczeń
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24%.
Nowa kwota bazowa
Od 1 marca 2016 r. kwota bazowa wynosi 3 408,62 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony:
• po dniu 29 lutego 2016 r.
lub
• przed dniem 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 29 lutego 2016 r.
Nowe kwoty świadczeń najniższych
Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie,
a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu
z działalności zarobkowej.
Ustalone w wyniku waloryzacji kwoty najniższych emerytur i rent oraz dodatków/świadczeń – po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”- znajdą Państwo na stronie internetowej Zakładu.

- Reklama -

Magdalena Plizga
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Biłgoraju

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.