- Reklama -

- Reklama -

W Tereszpolu będzie drożej. Gmina tłumaczy powody

Mieszkańcy gminy Tereszpol zapłacą więcej za wywóz odpadów. Gmina tłumaczy to wzrostem cen usług, cen paliwa i energii elektrycznej, ale też tym, że ... więcej zarabiamy. Jakie stawki będą obowiązywały od stycznia?

- Reklama -

Zgonie z powyższą uchwałą od stycznia 2023 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 1. 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 2. 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. (nie dotyczy bloków i lokali wielolokalowych)
toyota Yaris

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Osoba upoważniona przez Wójta może dokonać oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji podanych w deklaracji ze stanem faktycznym.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia podanego w zawiadomieniu.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

 Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

– wzrost cen usług za odbiór odpadów;

– wzrost opłaty środowiskowej;

– wzrost cen paliwa;

– wzrost cen energii elektrycznej;

– wzrost płacy minimalnej.

 

Pouczenie:

 1. Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki od miesiąca stycznia 2023 r.
 2. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania oraz zmiana sposobu zbierania odpadów w terminie 14 dni dnia zaistnienia zmiany).
 3. Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe lub za cały rok 2023 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
 4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wskaźnika wyliczenia w zawiadomieniu.
 5. W przypadku gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowej stawki podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę według nowej stawki.

WAŻNE:

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 ze zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

 • papier i tektura – worek niebieski, 
 • szkło – worek zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty,
 • odpady bio, odpady kuchenne – worek brązowy,
 • odpady zmieszane – pojemnik lub worek czarny, 
 • popiół –worek w szarym kolorze.

Przypominamy prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 – pok. Nr 11 lub pod nr tel. 84 687 66 41 w godzinach pracy urzędu lub wysłanie zapytania na adres: gmina@tereszpol.pl

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.