- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -

W jakim stanie jest Frampol?

Jest najnowszy raport o stanie gminy Frampol. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Frampola za rok 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę na sesji Rady Miejskiej. I w jakim stanie jest Frampol?

- Reklama -

ILU MIESZKAŃCÓW?

Według danych ewidencji ludności na dzień 31.12.2023 r. w gminie zamieszkiwało 5.934 osoby.
Liczba mieszkańców gminy w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 51 osób.

W trzech miejscowościach wzrosła liczba ludności, a cztery zachowały taką samą liczbę
mieszkańców. Pozostałe 11 miejscowości odnotowały spadek liczby ludności w stosunku do roku
ubiegłego. Najwięcej osób ubyło we Frampolu, następnie w Chłopkowie i Woli Radzięckiej.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

urząd MArszałkowski projekt
1. Chłopków 269 (9)
2. Frampol 1419 (14)
3. Karolówka 250 (bez zmian)
4. Kąty 267 (bez zmian)
5. Komodzianka 253 (2)
6. Korytków Mały 359 (3)

7. Niemirów 47 (+1)
8. Pulczynów 176 (4)
9. Radzięcin 668 (bez zmian)
10. Rzeczyce 267 (+3)
11. Smoryń 283 (+1)
12. Sokołówka 304 (1)

13. Sokołówka Kolonia 91 (5)
14. Stara Wieś 191 (4)
15. Teodorówka 485 (bez zmian)
16. Teodorówka Kolonia 150 (2)
17. Wola Kątecka 144 (5)
18. Wola Radzięcka 311 (7)

 

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że urodzeń jest mniej niż zgonów. Społeczeństwo
gminy starzeje się. Ujemny przyrost naturalny w gminie ma wpływ na liczbę ludności gminy, która
z roku na rok maleje.

Dodaj szybkie ogłoszenie drobne na naszym portalu:

BUDŻET GMINY FRAMPOL

W ciągu 2023 r. budżet gminy Frampol był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz
zarządzeniami Burmistrza Frampola. Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco
podlegały kontroli i ocenie Rady Miejskiej we Frampolu, natomiast zmiany wprowadzane
zarządzeniami Burmistrza Frampola opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie
o finansach publicznych oraz upoważnieniach udzielonych uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo
sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
a) plan dochodów zmniejszył się o 479.095,25 zł do kwoty 41.452.731,75 zł,
b) plan wydatków zmniejszył się o 761.673,36 zł do kwoty 45.097,267,64 zł.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Frampol zamknął się deficytem budżetowym
w kwocie 3.644.535,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 2.694.919,71 zł

SZKOŁY W GMINIE FRAMPOL

Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki oświatowe: Samorządowy Zespół Szkolny we
Frampolu, Szkoła Podstawowa w Teodorówce i Woli Radzięckiej. Nadzór nad jednostkami
oświatowymi sprawuje komórka organizacyjna urzędu, którą jest Referat Oświat

CO Z FRAMPOLSKĄ KULTURĄ?

Na dzień 31.12.2023 roku w MGOK zatrudnionych było 5-ciu pracowników. Wszystkie
osoby zatrudnione były w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Głównym źródłem dochodu instytucji kultury jest dotacja z budżetu gminy oraz dochody
z wynajmu sali.
Dochody przedstawiają się następująco:
Przychody ogółem: 505 174,10zł
w tym:
– otrzymana dotacja 497 764,16 zł
– wynajem sali i wpłata za wyłączność handlową na Turnieju Miejscowości 1 380,00 zł
– pozostałe przychody m.in. zwrot z tyt. terminowych wpłat podatku 115,00 zł
– darowizna MODEL-projekt dla seniorów 2 000,00 zł
– korekta składek ZUS (nadpłata) 3 489,94 zł
– pozostałe przychody – środki własne 425,00 zł
Koszt działalności Domu Kultury w 2023 roku zakończył się kwotą 508 410,89 zł

 

foto: UM Frampol

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.