Moto Tech

- Reklama -

VII Rowerowy Rajd „Szlakiem Zaborszczyzny”

60 LAT RAZEM NA SZLAKU

 

ZAPROSZENIE

PROGRAM I REGULAMIN

 

VIII Rowerowego Rajdu „Szlakiem Zaborszczyzny”

 

  Termin rajdu – 10 lipca 2016 roku (niedziela)

 

- Reklama -

Biłgoraj, Księżpol, Krzeszów, Lipiny Dolne- Biszcza

 

Główni organizatorzy: PTTK O/Biłgoraj i Urząd Gminy w Biszczy

 

Współorganizatorzy:  Urząd Gminy w Krzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu,

  Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Dolina” w Lipinach Dolnych

 

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE:

w Biłgoraju – Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. Kościuszki 41/43, tel./fax 84 688 00 00,  e-mail: poitbilgoraj@interia.pl  

PROGRAM I REGULAMIN

 

 Rajdu Rowerowego ZABORSZCZYZNY

 

Rajd ma formułę zlotu gwiaździstego, uczestnicy rajdu wyruszą jednocześnie zorganizowanymi grupami z Biłgoraja, Księżpola, Krzeszowa, Lipin Dolnych i spotkają się wspólnie nad zalewem w Żarach – Biszczy, gdzie nastąpi zakończenie rajdu Po odpoczynku i posiłku uczestnicy mogą wziąć udział w imprezie „Dzień Miodu i Pieroga”. Grupy w sposób zorganizowany lub uczestnicy rajdu indywidualnie wrócą do miejsca wyjazdu.

CELE RAJDU:

· promocja szlaku rowerowego Zaborszczyzny

· propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnej formy wypoczynku – uczestnictwo w imprezie w gronie: rodziny, znajomych, przyjaciół.

· udział w imprezie „Dzień Miodu i Pieroga” organizowanej nad zalewem w Biszczy

· integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i przedsiębiorców organizujących i wspierających turystykę

· poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych swojej „Małej Ojczyzny”

 

PRZEBIEG i TRASA RAJDU Z BIŁGORAJA

 

12:00 – zbiórka uczestników rajdu parking przy Lidlu w Biłgoraju, ul. Sikorskiego 22  i wyjazd  grupy

   Biłgoraj – Dereźnia – Majdan Stary – Zanie – Zynie – Żary – Wólka Biska –Biszcza / ok.22km /

13:30  – spotkanie wszystkich grup w Wólce Biskiej i wspólny przejazd nad zalew

14:00 – 15:00  – dojazd nad zalew w Biszczy, posiłek dla uczestników rajdu, konkursy i zamknięcie rajdu

 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU.

 

 Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych  lub osoby dorosłej( za pisemna zgodą rodzica , bądź opiekuna prawnego), którzy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.

W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich możliwości oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.

Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.

Jadąc w kolumnie – „gęsiego”, jeden za drugim – należy zachować minimum 3-5 m. odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.

Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m.

Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.( między innym wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu).

Wszystkim uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.

W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.

Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest opłacenie tzw. wpisowego oraz zapisanie się na listę uczestników do dnia 08.07.2016 r. Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest warunkiem objęcia uczestnika rajdu ochroną ubezpieczeniową, jak również stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem rajdu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie po dniu 08.07.2016r. wpisowe nie będzie zwracane.

Opłata za rajd (tzw. wpisowe) wynosi 10,00 zł.

 Dla dzieci i młodzieży do lat 12 oraz członków PTTK rajd jest bezpłatny.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatorów. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.

 

  VI. Postanowienia końcowe.

 

1.  Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

3.  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie

 

  Organizatorzy

 

Imprezę dofinansowano ze środków

 

Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju

Imprezę dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Imprezę dofinansowano ze środków Powiatu Biłgorajskiego w Biłgoraju

 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.