- Reklama -

- Reklama -

Ułatwienia dla inwestorów

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni głosowali nad uchwałą powołującą do życia Biłgorajskie Centrum Obsługi Inwestora Spółka z ograniczoną z odpowiedzialnością. Wspólnikami spółki mają być Gmina Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj i Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

Głównym celem utworzenia i działania Biłgorajskiego Centrum Obsługi Inwestora (BCOI), jako instytucji otoczenia biznesu będzie pozyskiwanie nowych inwestorów oraz szeroko pojęta promocja gospodarcza naszych jednostek samorządu terytorialnego i całego regionu.

Ścisła współpraca z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. pozwoli m.in. na przygotowanie kompleksowej oferty wsparcia dla potencjalnego inwestora zarówno w zakresie usług o charakterze finansowym jak i doradczym. Zakłada się, że efektem działalności BCOI będzie dalszy rozwój gospodarczy regionu biłgorajskiego. Jako forma działalności wybrana została spółka prawa handlowego — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadzór nad działalnością spółki sprawować będzie rada nadzorcza złożona z przedstawicieli każdego ze wspólników. Planuje się, że koszty działalności spółki na początku będą pokrywane wniesionymi udziałami, zaś w okresie późniejszym z przychodów ze sprzedaży usług promocji miasta i gminy Biłgoraj, przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Utworzenie nowej instytucji otoczenia biznesu stwarza możliwość ubiegania się przez nią o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WL 2014 — 2020 w ramach ogłoszonego konkursu z działania 3.4 Dostosowanie oferty instytucji otoczenia biznesu (IOB) do potrzeb rynku. W przypadku otrzymania dofinansowania część kosztów pośrednich (w tym wynagrodzeń), zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kosztów standaryzacji usług oraz kosztów profesjonalizacji kadry do świadczenia usług doradczych dla MSP będzie mogła zostać pokryta ze środków unijnych. W ramach konkursu jedna IOB może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 kwietnia br., natomiast rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na IV kwartał br.

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.