- Reklama -

Tytoń pod lupą

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi, projekt ustawy ma na celu m.in. wyeliminowanie dopływu surowca tytoniowego krajowej produkcji do nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych (nieodprowadzających należnych podatków). "Szara strefa w handlu wpływa bowiem negatywnie na opłacalność produkcji tytoniu w Polsce. Zaproponowane rozwiązania będą korzystne również dla polskiej gospodarki, która w wyniku nieuczciwych działań na rynku tytoniu traci dochód"  czytamy w komunikacie ministerstwa. 

Proponuje się objęcie monitorowaniem krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i zbytu surowca tytoniowego, a także nadzór nad tymi uprawami. Zadania w tym zakresie ma wykonywać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

W tym celu proponuje się utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji i zbytu surowca tytoniowego będzie uzyskanie wpisu producenta rolnego do rejestru przez dyrektora oddziału terenowego KOWR. Wpis ten będzie dokonywany na wniosek producenta rolnego.

- Reklama -

Producenci surowca tytoniowego wpisani do rejestru będą mieli obowiązek przekazywania do dyrektora oddziału terenowego KOWR rokrocznie (do 15 maja) informacji na temat prowadzonej uprawy tytoniu, produkcji i zbycia surowca tytoniowego, w tym danych na temat: powierzchni i lokalizacji upraw, masy surowca tytoniowego objętego umowami, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych. Projektowana ustawa reguluje również kwestie dotyczące kar za nieprzestrzeganie ww. przepisów.

Ponadto w części dotyczącej zmiany ustawy o podatku akcyzowym zaproponowano m.in.: opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta takiego suszu, dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot; doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym; nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on kupiony.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać w innym terminie.

Przypomnijmy, że w marcu tego roku rolnicy spotkali się w Obszy z przedstawicielami rządu. Zastanawiano się nad najlepszymi rozwiązaniami, które mogłyby w przyszłości wzmocnić tę specyficzną branżę. Rozmawiano też nad monitoringiem upraw tytoniu. Rolnicy mieli w związku z tym pewne obawy.  Mimo że przybywa podmiotów skupujących, pośredniczących, to opłacalność nie jest zadowalająca. Co roku opłacalność spada, a propozycja cen jest niższa niż rok wcześniej – skarżyli się wówczas plantatorzy. – Plantatorzy chcą uprawiać tytoń, jednak koszty idą cały czas przodem, a opłacalność zwalnia. To bardzo nas martwi – dodawali. – Przepisy, które obwarowują plantatorów tytoniu, ciągle się zaostrzają. Ustawa akcyzowa i rejestr w KOWR oznacza więcej kontroli. To jest w kontekście szarej strefy, przemytu, strat dla budżetu państwa. Żeby się nie okazało, że plantator ma wszystko załatwić, że budżet traci, to trzeba plantatora przypilnować, aby się nie mógł ruszyć. To są rzeczy, które nas czekają i z tym będziemy się musieli zmierzyć – mówiła wówczas Maria Bubiłek, prezes Zarządu Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.