Trudności pokonujemy wspólnie

NOWa Gazeta Biłgorajska: – Minął rok od czasu, kiedy objął pan stanowisko starosty powiatu biłgorajskiego. Jak krótko można podsumować ten okres?

Kazimierz Paterak: – Kwestia podsumowania powinna należeć przede wszystkim do mieszkańców naszego powiatu. Oczywiście było to dla mnie duże wyzwanie. Miniony rok był okresem trudnej i wytężonej pracy, podczas którego moje działania ukierunkowane były na dobro naszego powiatu oraz jego mieszkańców. Oceniam ten rok pozytywnie, dzięki pracy Zarządu oraz pracowników starostwa udało się osiągnąć sukces w różnych dziedzinach oraz wykonać rzetelnie zadania, które nakłada na nas Ustawa o samorządzie powiatowym.

– Jakie najważniejsze zadania udało się zrealizować przez ten czas?

– Do najważniejszych zadań zaliczyć należy:

– Przebudowę kompleksu sportowego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, projekt realizowany w latach 2016-2017 na kwotę 1 727 524,00 zł.

– Podpisanie umowy na poprawę efektywności energetycznej obiektów 7 jednostek organizacyjnych powiatu biłgorajskiego – umowa podpisana w grudniu 2017 r., projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 na kwotę 22 592 758,00 zł.

– Podpisanie umowy na dofinansowanie działań w zakresie wzrostu potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia – umowa podpisana w czerwcu 2017 r.,projekt realizowany jest w latach 2017-2019 na kwotę 3 629 984,00 zł.

– Podpisanie umowy o pomoc finansową w zakresie programu "Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia" – umowa podpisana w kwietniu 2017 r., projekt realizowany w latach 2017-2020 na kwotę 3 589 759,00 zł.

– Realizacja programu "e-geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" – umowa podpisana w październiku 2016 r., projekt realizowany w latach 2018-2019 na kwotę 15 235 761,00 zł.

W zakresie zadań oświatowych wdrożono założenia reformy systemu oświaty poprzez przekształcenie szkół, które według nowego ustroju rozpoczęły swoją działalność we wrześniu 2017 roku. Powiat przystąpi do programu "Za życiem", który będzie realizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przez 5 lat, dzięki czemu dzieci powyżej 3 lat będą objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Owocnie zakończyły się prace nad utworzeniem placówki WORD na obiektach autodromu.

W zakresie infrastruktury drogowej w 2017 roku wydatkowana została kwota powyżej 22 mln zł, w tym pozyskaliśmy środki zewnętrzne w formie pomocy finansowej od samorządów gminnych, z budżetu państwa oraz funduszy leśnych. W sprawie realizacji zadań drogowych zawarto 22 porozumienia z gminami, które dotyczyły przebudowy nawierzchni bitumicznych, budowy dróg oraz przebudowy mostu w miejscowości Biszcza.

 

– Przed nami kolejne miesiące pracy na rzecz mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Budżet jest ambitny. To pieniądze na drogi publiczne, oświatę i realizację projektów unijnych. Jakie najważniejsze zadania będą realizowane w 2018 roku?

 – W budżecie 2018 roku planujemy wydatkować na inwestycje drogowe kwotę około 13,3 mln zł. Drugą grupą inwestycji są inwestycje w placówkach oświatowych. Będą realizowane 3 programy: termomodernizacja, modernizacja warsztatów szkolnych i doposażenie oraz chcemy wyremontować dwie sale gimnastyczne w I LO im. ONZ i ZSBiO w Biłgoraju. Środki z programu termomodernizacyjnego będą wykorzystywane przez 3 lata – rok 2018, 2019, 2020. W roku 2018 chcemy w ramach tego programu wydatkować 10 830 tys. zł, a w tym: w ZSZiO w Biłgoraju w budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej wykonane będzie docieplenie ścian, modernizacja wejść i zadaszeń do budynków, wymiana instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku dydaktycznym z salą gimnastyczną. W budynku warsztatów – docieplenie ścian oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania. Termomodernizacji również poddany zostanie budynek internatu. Ponadto w ramach tego programu będą prowadzone prace w budynku ZSS, MDK oraz OIK w Biłgoraju. Jak już wspominałem w ramach realizacji programu "Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych" w 2018 roku zostanie wydatkowana kwota 1 784 000 zł na modernizację pracowni szkolnej oraz rozbudowę warsztatów ZSBiO. Podczas realizowania programu "Wysoka jakość kształcenia zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia" będą organizowane staże i praktyki zawodowe dla około 800 uczniów. Będzie także nadal realizowany program e-geodezja. Planujemy też poprawę warunków użytkowania Muzeum Ziemi Biłgorajskiej poprzez wymianę pokrycia dachowego na tym budynku.

 

– A jak układa się współpraca z samorządami? Ważną dziedziną w tym jest praca nad poprawą jakości dróg powiatowych. Jakie odcinki dróg będą poprawione w tym roku?

– Współpraca z samorządami gminnymi układa się bardzo owocnie. Jest ona efektem wzajemnego zrozumienia na linii starosta, wójtowie, burmistrzowie i odwrotnie. Wspólne realizacje zadań przynoszą wymierne efekty. Stan dróg powiatowych uległ znacznej poprawie. W roku bieżącym w zakresie infrastruktury drogowej planujemy między innymi przebudowę odcinków dróg Księżpol – Jedlinki, Huta Turobińska – Tokary, Zastawie – Kondraty, Chmielek  – Pisklaki, Korchow – Szarajówka, Sokołówka, Jasiennik, Markowicze, Wola Dereźniańska, Bukownica, Gromada, Ruda Solska, budowę ul. Sitarskiej i al. 400-lecia w Biłgoraju oraz remont mostu w Szostakach.

 

– Bycie starostą to także odpowiedzialna funkcja samorządowa. Jak układa się współpraca w Radzie Powiatu? Czy można liczyć na wyrozumiałość radnych opozycji w spornych kwestiach, czy raczej nie ma możliwości dojścia do kompromisu?

– Rada Powiatu, jak wiemy, jest najwyższą władzą lokalnej wspólnoty samorządowej. To właśnie na posiedzeniach Rady zapadają istotne, ważne dla rozwoju powiatu decyzje dotyczące wykonywania zadań, między innymi w zakresie polityki edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, w zakresie infrastruktury drogowej czy też porządku publicznego itp. Zadań jest dużo. Decyzje podejmowane przez Radę muszą być przemyślane, odpowiedzialne, rozsądne, sprawiedliwe, obejmujące obszary działań wszystkich gmin naszego powiatu. Każdy radny widzi realizacje tych zadań inaczej, mając na względzie przede wszystkim potrzeby terenu, którego jest reprezentantem. Ja to rozumiem. Przynależność polityczna radnych często jest powodem trudności w dochodzeniu do porozumienia. Wypracowywanie porozumień, kompromisów w różnych sprawach należy do codziennych działań. Każde porozumienie, osiągnięty kompromis daje satysfakcję, ich brak – porażkę. Wykonywanie funkcji starosty nie jest łatwe. Uważam jednak, że współpraca z radnymi układa się dobrze. Staram się życzliwie, z wyrozumiałością podchodzić do wniosków, uwag czy propozycji zgłaszanych przez radnych. Jednocześnie odczuwam życzliwość radnych do mojej osoby. Każdy radny stara się wykonywać powierzone zadania jak potrafi najlepiej. Nie brakuje im determinacji, oddania się sprawom powiatu biłgorajskiego, sprawom własnych gmin, których są reprezentantami. Jednak zdarzają się różnice zdań dotyczące kolejności realizacji zadań powiatu. Staram się wspólnie z radnymi pokonywać te trudności.

 

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

Rozmawiała Natalia Kyc

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.