- Reklama -

Tak wypoczywaliśmy podczas feriii

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży na obszarze naszego kraju dobiegł już końca.

Przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu lub biwaku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wypoczynku organizatorami wypoczynku mogą być: szkoły i placówki, przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym albo zarobkowym.

Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia, zapewnia kadrę wypoczynku, dostęp do opieki medycznej.

Organizator jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Informacja o poszczególnych turnusach zamieszczana jest w ogólnopolskiej bazie zgłoszeń wypoczynku prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, udostępniana służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas tegorocznych ferii zimowych organizowanych na terenie powiatu biłgorajskiego zarejestrowano 14 placówek: 9 zorganizowano w obiektach hotelarskich, 1 na bazie szkolnego schroniska młodzieżowego sezonowego w Biłgoraju, 4 na terenie biłgorajskich szkół podstawowych.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły 10 turnusów, na których przebywało 500 osób (347 skorzystało z wypoczynku w miejscu zamieszkania, 153 z formy wyjazdowej).

Dzieci i młodzież wypoczywały w obiektach będących pod całorocznym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystkie placówki zapewniały właściwe warunki sanitarno-higieniczne oraz techniczne dotyczące pomieszczeń mieszkalnych, zaplecza sanitarnego, bloku żywieniowego i przestrzegania obowiązujących procedur żywieniowych, a także otoczenia.

- Reklama -

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych przekazano wypoczywającym materiały oświatowe.

Tematyka wydawanych materiałów dotyczyła:

– przestrzegania higieny osobistej mającej na celu zapobiegania chorobom zakaźnym, takim jak choroba meningokokowa, rotawirusy, grypa poprzez mycie rąk, korzystanie z jednorazowych chusteczek, zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania, reagowanie na pierwsze objawy chorobowe wizytą u lekarza,

– przestrzeganie higieny wypoczynku (odpowiednia ilość snu, zbilansowana dieta, ubranie odpowiednie do pogody, zabezpieczenie skóry przed działaniem mrozu),

– dbanie o aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia,

– bezpieczeństwo podczas ferii zimowych (wyposażenie pieszych w elementy odblaskowe, zakaz uprawiania sportów zimowych obok ulic i dróg, zakaz jazdy na łyżwach na zamarzniętych zbiornikach wodnych, przestrzeganie przed brawurą, która może doprowadzić do wypadku),

profilaktyka wszawicy.

 

 

Joanna Sarzyńska

PSSE w Biłgoraju

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.