Szkolenie język ang/niem/ros

Szukają rodzin wspierających

Rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Gmina może, ale nie musi, spróbować aktywizować lokalne otoczenie rodziny w celu udzielenia pomocy rodzinie. Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. 

  Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia. Jest to chociażby organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodzin spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego. Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny. Nieprzydzielenie rodzinie asystenta nie stanowi jednak przeszkody w przydzieleniu rodzinie rodziny wspierającej. W takim jednak przypadku wydaje się, że rodzina wspierająca powinna mieć kontakt przynajmniej z pracownikiem socjalnym opiekującym się daną rodziną.

  Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem obligatoryjnym gminy. – Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie, czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą – informuje kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie Agnieszka Fus. Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej, wydaje się jednak, że skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego, odebranie władzy rodzicielskiej, problemy wychowawcze z własnymi dziećmi, brak stałego źródła utrzymania, stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu, zaburzenia psychiczne itp. wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej.

Ustawodawca nie wskazuje formy prawnej, w jakiej następuje "przydzielenie" rodzinie wspieranej rodziny wspierającej. Wydaje się jednak, że nie powinna to być decyzja administracyjna a porozumienie pomiędzy rodziną wspieraną a gminą. Wydaje się bowiem, że aby osiągnąć cel rodzina wspierana powinna wyrazić zgodę na objęcie jej tą formą wsparcia. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Umowa zawierana z rodziną wspieraną obok określenia zasad zwrotu powinna definiować te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy, jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej. – Przykładowo jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych. Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego. Na terenie gminy Tarnogród nie ma rodzin wspierających ustanowionych przez burmistrza Tarnogrodu – mówi kierownik tarnogrodzkiego MOPS-u. – Mając powyższe na uwadze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie ul. św. Jana Pawła II 1 – zachęca Agnieszka Fus.

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.