- Reklama -

Szukają pracownika do gminy

Osoby chętne na to stanowisko muszą mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne. Dodatkowo mają cieszyć się nieposzlakowaną opinią, a stan zdrowia powinien pozwalać na zatrudnienie na tym stanowisku. 

Wymagane wykształcenie: studia ekonomiczne z tytułem magistra. Konieczne jest również posiadanie prawa jazdy kat. B.

- Reklama -

Zadania, jakie na co dzień będzie wykonywać pracownik na tym stanowisku, to: prowadzenie rachunkowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych) szkół, dokonywanie miesięcznych zamknięć urządzeń oraz uzgodnień ewidencji analitycznej i syntetycznej, przygotowanie dokumentacji do księgowania (dekretacja), dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szkół, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, współdziałanie w opracowaniu projektów budżetów poszczególnych szkół, przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji i rozliczenie jej celem ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, przygotowanie projektu zmian w planie finansowym szkół, prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem żywienia w szkołach, opracowanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw finansowych szkół, naliczenie należytego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 Kandydaci muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Wymagane są: list motywacyjny, życiorys – CV, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, kserokopie świadectw pracy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, oryginał kwestionariusza osobowego, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, kserokopia prawa jazdy. Kserokopie składanych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta.

Nie ma możliwości przesyłania dokumentów do urzędu drogą elektroniczną. Trzeba je złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łukowej lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Łukowa 23-412 łukowa 262. Dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości oświatowej”. Chętni mogą je dostarczać do 15 marca do godz. 14.00. Dokumenty złożone w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę. 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.