- Reklama -

Sukces młodych artystów

Weronika Kuziak, Patrycja Różańska i Lena Bełżek z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostały laureatkami dwóch konkursów plastycznych zorganizowanych przez Tarnobrzeski Dom Kultury. W piątek, 31 marca 2017 roku, odbyło się podsumowanie 20. edycji Konkursu PlastycznegoMalujemy Pastelami” oraz organizowanego po raz trzynasty Konkursu Plastycznego „Świat Moich Doznań”.

Wśród nagrodzonych laureatów 20. edycji Konkursu PlastycznegoMalujemy Pastelami” znalazły się podopieczne Anny Świcy z pracowni Tęczowa Malarnia działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Ta artystyczna impreza odbywa się co roku pod innym hasłem. W tegorocznej edycji uczest­nicy zmie­rzyli się z tema­tem, którego motywem przewodnim były „Drzewa”. Konkurs skierowany został do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 20 lat z terenu czterech województw – podkarpackiego, lubelskiego świętokrzyskiego i małopolskiego. Podczas tworzenia prac można było posługiwać się pastelami suchymi, olej­nymi, bądź tech­niką mie­szaną. Ta wymagająca i trudna technika pozwala na różnorodne rozwiązania formalne. Specyfiką pasteli jest możliwość wykorzystania jej struktury niczym farby, zarówno w formie mocnej lub delikatnie naniesionej plamy. Artysta może też wykorzystać je i zastosować jako narzędzie rysunkowe.

Jedną z nagrodzonych jest siedemnastoletnia Weronika Kuziak. Dla tej młodej artystki to czwarty sukces w tym konkursie. Po raz pierwszy Weronika zdobyła wyróżnienie w 2012 roku za pracę do tematu „Architektura w pejzażu”, po raz kolejny wyróżniono jej obraz w roku 2013, gdzie tematem była „Architektura sakralna – kościoły i kapliczki”, zaś w 2016 roku została nagrodzona za pracę „Pejzaż polski”. Tegoroczna praca autorstwa Weroniki Kuziak wykonana została pastelami olejnymi. Przedstawia Wierzby – pochylone, ciemne i bezlistne drzewa z pióropuszami delikatnych gałęzi, tak charakterystyczne dla polskiego krajobrazu. Wielkim atutem pracy jest umiejętne wykorzystanie fioletowego tła papieru, który wzmacnia formy drzew i otaczającej je przestrzeni, budowanych za pomocą kresek.

Drugą z nagrodzonych jest piętnastoletnia Patrycja Różańska. Patrycja od niedawna zdobywa szlify w pracowni plastycznej, ale może już się poszczycić kilkoma sukcesami. W swojej pracy przedstawiającej Brzozy Patrycja wykorzystała technikę pasteli suchej. Bardzo piękny, delikatny i stonowany kolorystycznie obraz urzeka wyjątkową precyzją rysunku i lekkością wykonania jednocześnie.

- Reklama -

Kolejnym konkursem, którego wyniki poznaliśmy tego samego dnia był Konkurs Plastyczny „Świat moich doznań”.

Konkurs na temat uczuć, emocji, marzeń i refleksji ma na celu zain­spi­ro­wa­nie dzieci i mło­dzieży do wni­kli­wej obser­wa­cji zja­wisk i zdarzeń, które są dla nich ważne i bli­skie. Prace kon­kur­sowe należało wykonać w tech­nice mono­ty­pii. Ta technika graficzna pozwala w cie­kawy spo­sób zapi­sać sponta­niczne pocią­gnię­cia róż­nymi narzę­dziami pla­stycz­nymi, prze­ka­zuje ich ekspresję i umoż­li­wia nie­po­wta­rzalne eks­pe­ry­menty, zmu­sza do kon­cen­tra­cji w obrę­bie małej kartki papieru, sku­pia uwagę na szla­chet­nym, uni­ka­to­wym zapi­sie wyra­żo­nym kre­ską, plamą – tym samym bar­dzo indy­wi­du­al­nym. Laureatką tegorocznej trzynastej edycji konkursu została ośmioletnia Lena Bełżek. Praca Lenki przedstawia sowę. Dziewczynka poznając nową technikę stworzyła piękny obrazek łączący ekspresję rysunku ze swobodą wypowiedzi plastycznej.

Gratulujemy dziewczętom i życzymy dalszych sukcesów!

Anna M. Świca

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.