- Reklama -

Samorząd miasta Biłgoraj

Miasto Biłgoraj jest, posiadającą osobowość prawną, jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Biłgoraj podzielony jest na 12 osiedli: Bojary, Roztocze, Rapy, Sitarska-Kępy, Ogrody, Piaski, Puszcza Solska, Różnówka, Bagienna, Śródmieście, Nadstawna, Batorego. W pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych przeprowadzonych 27 maja 1990 roku zdecydowane zwycięstwo odniosła prawica. Wśród 28 radnych Rady Miejskiej Biłgoraja, 26 to członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Wybory ukształtowały charakter samorządu, który stanowił jednolity front polityczny, realizujący hasła wyborcze „Solidarności”.

Rada Miejska i Zarząd Miasta:

I kadencja (1990-1994) – W wyniku wyborów skład osobowy rady, zarządu i komisji ukształtował się następująco: przewodniczący – Czesław Świca, zastępcy przewodniczącego – Marian Jagusiewicz oraz Irena Waga.

II kadencja (1994-1998) – Skład osobowy rady, zarządu i komisji kształtował się następująco: Tomasz Książek – przewodniczący, Mieczysław Grygiel i Helena Prochowska – zastępcy przewodniczącego.

III kadencja (1998-2002) – Skład rady przedstawiał się następująco: Mirosław Tujak – przewodniczący, Mieczysław Grygiel i Marian Klecha – zastępcy przewodniczącego.

IV kadencja (2002-2006) – Skład Rady przedstawiał się następująco: Zbigniew Kita – przewodniczący, Mirosław Tujak i Stefan Oleszczak – zastępcy przewodniczącego.

- Reklama -

V kadencja (2006-2010) – W 21-osobowym składzie rady znaleźli się przedstawiciele kilku komitetów wyborczych. W kolejności najwięcej mandatów uzyskały komitety wyborcze: KWW Janusza Rosłana – 5, KW Prawo i Sprawiedliwość – 5, KWW Biłgoraj XXI – 4, KW Liga Polskich Rodzin – 2, KWW NPB – 2, KWW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci – 1. Skład Rady przedstawiał się następująco: przewodniczący – Zygmunt Dechnik, zastępcy przewodniczącego – Ryszard Niespodziewański i Krzysztof Iwaniec.

Po latach bardzo dużej zależności od władz centralnych jednostki samorządu terytorialnego zaczęły odzyskiwać pewną samodzielność i autonomię. Wraz z rozpoczęciem transformacji politycznej i gospodarczej w 1989 r. praktycznie z dnia na dzień zmieniły się warunki życia i funkcjonowania nie tylko zwykłych ludzi czy przedsiębiorstw, ale także i gmin.

Proces ten został zapoczątkowany przez uchwalenie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a następnie zakończony w 1998 r. uchwaleniem ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Można zauważyć, iż nadanie miastu w 1990 r. określonych kompetencji oraz ich sukcesywne rozszerzenie w oparciu o określone środki finansowe spowodowało, że Rada Miasta, Zarząd Miasta, a do października 2002 r. „prawie niezależny” od Rady burmistrz miasta poszukiwali i wypracowywali coraz bardziej skuteczne sposoby zarządzania oraz racjonalnego wykorzystania ograniczonych przecież środków finansowych, a także pozyskiwania ich ze źródeł zewnętrznych jak fundusze Phare, środki UE, fundusze celowe.

Po reformie w roku 1999, wprowadzającej trójstopniowy podział terytorialny państwa, samorząd terytorialny składa się z gmin, powiatów i województw. Biłgoraj mieści się w tym systemie jako gmina miejska ze statusem miasta.

Organem wykonawczym samorządu stał się burmistrz, wybierany odtąd w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Dotychczasowy zarząd miasta przestał istnieć, jego obowiązki i uprawnienia przejął burmistrz. Burmistrz nadal pełni funkcję organu wykonawczego samorządu i reprezentuje go na zewnątrz. Zasadniczo nie zmieniły się uprawnienia i obowiązki Rady Miasta jako organu stanowiącego i kontrolnego.

Obserwuje się wzrost roli rad osiedlowych i ich przewodniczących zabiegających bardzo energicznie o dobra infrastrukturalne na terenie osiedli. Oznacza to, że miasto nadal rozbudowuje się, a osiedla stają się naturalnymi i niezbędnymi składnikami samorządu. Dziś Biłgoraj jest w swej materii miastem bogatszym pod wieloma względami, dorastającym do poziomu podobnej wielkości miast w Polsce.

 

Cdn.

 

Kazimierz Szubiak

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.