- Reklama -

Są już wnioski na 500 +. Można gromadzić dokumenty

Od 1 kwietnia 2016 r. ośrodki pomocy społecznej będą przyjmować wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 +”. Wnioski w niektórych gminach będą dostępne już w połowie marca.

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie na drugie i kolejne dziecko otrzymamy niezależnie od dochodu. Na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia świadczenie dostaniemy po spełnieniu kryterium dochodowego netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Trzeba złożyć wniosek

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-line. 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w gminie, w której mieszkamy. Samorząd wskazuje jednostkę organizacyjną, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie programu. Może to być urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej. Wniosek będzie można także wysłać pocztą oraz wypełnić on-line.

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

– bankowości elektronicznej

– Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)

– Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)

– ePUAP

Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną, cała korespondencja z gminą może być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.

Wniosek złożony przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego po wpłynięciu do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie załatwiany drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

 Kto będzie wypłacał pieniądze?

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacać samorząd gminy w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko…

- Reklama -

składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) to…

jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia, wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł, np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie. Może to być:

– oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

– dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Ważne! Gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie będzie można dołączyć do niego odpowiednie dokumenty.

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych okoliczności, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

Ważne terminy

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r., następuje w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Masz wątpliwości? Zadzwoń! 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek od dnia 1 marca 2016 r. uruchomił w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim infolinię dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus”.

Infolinia jest aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 pod numerem telefonu 81 74 24 240.

 Będą ją obsługiwać specjaliści z Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W ramach infolinii pracownicy samorządów będą mogli uzyskać informacje na temat sposobu realizacji ustawy, mieszkańcy natomiast będą mogli zapytać o

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.