kolportaż baner główny

- Reklama -

- Reklama -

Radny nie chciał zdradzić, ile zarabia

- Reklama -

Spotkanie samorządowców w Goraju odbyło się 30 czerwca br. Jednym z jego punktów było podjęcie uchwały o wygaszeniu mandatu jednemu z radnych. Szczegóły przedstawił pracownik urzędu Marian Kapica. – Informuję, że pan radny Kiełbasa Piotr w terminie do dnia dzisiejszego nie złożył oświadczenia o stanie majątkowym. W tej sprawie 5 maja pan przewodniczący rady zwrócił się do radnego, aby ten złożył oświadczenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania niniejszego pisma – urzędnik tłumaczył, że radny pismo otrzymał 10 maja, więc miał czas na złożenie oświadczenia do 24 maja. – Do tej pory pan radny nie złożył oświadczenia majątkowego, w związku z powyższym niedotrzymanie tego terminu jest jednoznaczne z tym, że rada gminy w przeciągu 30 dni od tego terminu musi podjąć uchwałę o wygaszeniu mandatu radnego – wyjaśniał pracownik gminy. – Byłem u pana radnego. Zaniosłem panu Kiełbasie zaproszenie na dzisiejszą sesję, chciałem wyjaśnić tę sprawę. Otrzymałem odpowiedź, że jedzie do Lublina i nie ma czasu. Pytał, kiedy będą wybory – tłumaczył Marian Kapica.

Radni podjęli uchwałę, w której stwierdzili wygaśnięcie mandatu radnego Piotra Kiełbasy (okręg wyborczy nr 7, komitet wyborczy PSL) z powodu niezłożenia w terminie oświadczenia o stanie majątkowym. Uchwała zobowiązała przewodniczącego gminy do niezwłocznego przesłania wojewodzie lubelskiemu i komisarzowi wyborczemu w Zamościu oraz radnemu Kiełbasie.

urząd MArszałkowski projekt

Zgodnie z polskimi przepisami prawa oświadczenia majątkowe musi składać większość osób sprawujących ważne urzędy w państwie. Corocznie składane oświadczenia majątkowe są pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed korupcją wśród osób zajmujących ważne stanowiska. Obowiązkiem tym zostali objęci również przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych, zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego przez radnego powoduje wygaśnięcie mandatu. 

 

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.