- Reklama -

Radni obradowali

W piątek 29 kwietnia odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej we Frampolu (VII kadencji). Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące gospodarki odpadami i zatwierdzili roczne sprawozdania finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu i Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frampolu.

W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz zaproszeni goście m. in.: przedstawicieli władz Gminy, Urzędu Miejskiego, sołtysów, dyrektorów szkół. Po otwarciu sesji, przywitaniu obecnych i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącego Wojciecha Kowalika, radni przystąpili do realizacji zaplanowanego porządku obrad.

Pierwsze uchwały dotyczyły finansów. Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej przedstawił Skarbnik Gminy Tomasz Kurasiewicz. Po zmianach dochody budżetu w tym roku zaplanowane są na 19.239.279,17 zł, natomiast wydatki to 19.522.180,10 zł.

Radni przyjęli uchwały dotyczące gospodarowania odpadami. Przedstawiła je Agnieszka Oszust Referent do spraw gospodarki odpadami. Były to uchwały: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frampol, uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Frampol i zagospodarowania tych odpadów. Trzecia uchwała dotyczyła określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana dla mieszkańców, wynikająca ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy częstotliwości odbioru odpadów we Frampolu. Zgodnie z nową uchwałą zmieni się częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne na terenie Frampola:

– w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

– w okresie od kwietnia do października w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie a zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień,

- Reklama -

Pozostałe miejscowości, położone na terenie Gminy Frampol – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Następnie radni zatwierdzili roczne sprawozdania finansowe. Finanse Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił Dyrektor placówki Kazimierz Oszust. Radni przyjęli także roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frampolu. Szczegółowe informacje przedstawił Skarbnik Gminy Tomasz Kurasiewicz.

W dalszej części sesji podjęli uchwałę dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Frampol. Wyrazili też zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych we Frampolu. Tematykę uchwał zreferowała Joanna Futyma Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Inwestycji.

W ostatniej części sesji Burmistrz Tadeusz Niedźwiecki odpowiedział na interpelacje radnych oraz przedstawił swoją pracę pomiędzy sesjami. Uchwalone podczas poprzedniej sesji uchwały zostały skierowane do realizacji. Ponadto, jak informował Burmistrz, trwają przygotowania do złożenia wniosku na realizację 2-go etapu projektu Eco-Efektywny Frampol. Do połowy czerwca wniosek zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Ponadto wniosek na przebudowę boiska KS „Włókniarz” otrzymał dofinansowanie. Firma ATOS wykonała w budynku M-GOPS remonty pomieszczeń, aby dostosować je na potrzeby prac biurowych. Wykonany został podjazd przy ośrodku zdrowia, prace zostały zgłoszone do odbioru.

Na zakończenie sesji Burmistrz zaprosił zebranych oraz mieszkańców Gminy do udziału w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

UM FRAMPOL

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.