Pytają mieszkańców, jakie mają potrzeby kulturalne

Gmina Goraj przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W związku z tym opracowywany jest projekt, który brzmi: "Kompleksowa adaptacja zdegradowanego budynku GOK w celu przywrócenia podstawowych oraz nadania mu nowych funkcji społecznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej". Przedsięwzięcie przewiduje kompleksową modernizację zdegradowanego budynku GOK wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu przywrócenia mu podstawowych funkcji. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu funkcje kulturalne świadczone są jedynie w ograniczonym zakresie. Realizacja zadania pozwoli na wprowadzenie nowych funkcji społecznych (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-opiekuńczego i punkt poradnictwa społecznego). Poza tym planowane jest zagospodarowanie zaniedbanego terenu wokół obiektu.

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy wyznaczonego w ramach "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Goraj na lata 2017-2023" obszaru rewitalizacji oraz całej gminy Goraj. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji (sołectwo Goraj), jak również turystów odwiedzających gminę, a także biorąc pod uwagę wieloaspektowość i mnogość nawarstwiających się od lat problemów, zachodzi konieczność podjęcia zintegrowanych i skoordynowanych działań zmierzających do wyciągnięcia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu – twierdzą włodarze gminy. Jednym z takich działań jest właśnie opisany wyżej projekt. O potrzebie jego realizacji zdecydowała lokalna społeczność na etapie opracowywania LPR. – Jednakże teraz chcielibyśmy uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury powstałej w ramach ww. projektu – tłumaczą urzędnicy, którzy proszą swoich mieszkańców o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. 

Ankieta będzie dostępna w dniach od 20 do 26 października 2017 r. na stronie internetowej gminy Goraj. W ankiecie znajdziemy m.in. takie pytania: Jak często korzysta Pan(i) z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Goraju? Ile razy korzystał/a Pan(i) z usług biblioteki w ostatnim roku? Są też pytania związane z działaniami kulturalnymi podejmowanymi przez GOK. Włodarze gminy pytają też mieszkańców o wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego/opiekuńczego i jakimi usługami w zakresie poradnictwa byliby zainteresowani. Zostały też podane trzy propozycje zagospodarowana przestrzeni publicznej wokół budynku. Mieszkańcy mogą podpowiedzieć, jak ona ma wyglądać. Brane jest pod uwagę utwardzenie terenu (alejki i chodniki), nasadzenia roślinności, elementy małej architektury (ławki), zadaszona wiata wypoczynkowo-edukacyjna (stoły i ławki; plansza do szachów terenowych, tablice do edukacji przyrodniczej i krajoznawczej).

- Reklama -

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Nowa Gazeta Biłgorajska nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy.